Title: Návrhy pro zefektivnění marketingového mixu pro vybranou událost
Other Titles: Proposal to improve marketing mix of particular event
Authors: Maroušková, Michaela
Advisor: Fajfrová Karolína, Ing.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33521
Keywords: marketingový mix;gympl na cestách;událost;dotazníkové šetření;osobní rozhovory;pozorování
Keywords in different language: marketing mix;gympl na cestách;event;survey research;personal interviews;observation
Abstract: Bakalářská práce má za cíl zefektivnit marketingový mix vybrané události, konkrétně turistického pochodu Gympl na cestách. První část práce vysvětluje pojem marketingový mix 4P a rozšířený marketingový mix 7P. Dále jsou v práci popsány vybrané marketingové metody výzkumu, které byly využity v praxi. V druhé části práce je marketingový mix 7P aplikován pro vybranou událost a jsou zanalyzovány ročníky předešlé pomocí rozhovorů. Na analýzu navazuje dotazníkové šetření, ze kterého vyplynuly návrhy opatření pro letošní ročník a ročníky následující. Návrhy pro letošní ročník byly autorkou pozorovány během pochodu, po uplynutí zhodnoceny a následně organizátoři rozhodli, zda se budou aplikovat i pro ročníky následující.
Abstract in different language: The bachelor thesis aims to improve marketing mix of particular event namely for tourist march Gympl na cestách. The first part explains the concept of the 4P marketing mix and extended marketing mix 7P. Then are in the thesis described selected marketing methods of research which have been used in practice. In the second part is marketing mix 7P applied for selected event and analyzed previous years through interviews. The analysis is followed by a survey research, which showed the proposals for this year and following years. Proposals for this year were observed during the event then evaluated and organizers decided about application for next years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marouskova_Michaela.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
Marouskova_v.pdfPosudek vedoucího práce610,99 kBAdobe PDFView/Open
Marouskova_o.pdfPosudek oponenta práce742,83 kBAdobe PDFView/Open
Marouskova_p.pdfPrůběh obhajoby práce196,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.