Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVlčková, Jana
dc.contributor.refereeBoháčová Aneta, Mgr.
dc.date.accepted2019-9-9
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:33Z-
dc.date.available2018-6-14
dc.date.available2020-07-17T13:41:33Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-1
dc.identifier80756
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37440-
dc.description.abstractCílem této práce je v teoretické části vymezit pojmy "profese", "pedagog" a "spokojenost". Dále vytyčit faktory ovlivňující profesní spokojenost pedagogů - osobnost učitele, klíčové dovednosti učitele, pracovní cyklus učitele dle fází, motivace k další činnosti, finanční a společenské hodnocení učitele, klima školy a jeho působení na pracovní spokojenost. Součástí teoretické části je vymezit pojem "psychohygiena" a "syndrom vyhoření", popsat jeho východiska, symptomy a fáze. Úkolem praktické části je zjistit u šesti náhodně vybraných učitelů, zda se u nich vyskytují symptomy syndromu vyhoření. Dále zmapovat prostředí, ve kterém pracují (klima školy) a zjistit jejich pohled na psychohygienu a jak se jí věnují. Pro účely této práce byla použita metoda kvantitativního výzkumu, dotazník MBI (Maslach Burnout Inventory). Dále byl proveden s vybranými učiteli v rámci kvalitativního výzkumu polostrukturovaný rozhovor. Vyhodnocení rozhovoru bylo rozděleno do 3 kategorií. Pro lepší přehlednost jsme vypracovali 2 případové studie, kazuistiky, které vychází z polostrukturovaných rozhovorů s učiteli.cs
dc.format57 s. (91 253 znaků), XXIV
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsyndrom vyhořenícs
dc.subjectosobnost pedagogacs
dc.subjectpsychohygienacs
dc.subjecthodnotycs
dc.subjectklíčové dovednosti pedagogacs
dc.titleProfesní spokojenost pedagogůcs
dc.title.alternativeThe professional satisfaction of educatorsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis aims to specify the terms "profession", "educationalist" and "satisfaction" in the theoretical part. Also to lay out the factors influencing the teacher´s professional satisfaction - personality of the teacher, the teacher´s key skills, his working cycle due to its phase, motivation to following aktivity, the financial and social rating, the school climate and its impact on working satisfaction. One of the targets of the theoretical part is to specify concepts of "psycho-hygiene" and "the burnout syndrome", there to descibe the starting points, symptoms and phases. The task of the practical part is to explore with six randomly picked teachers whether they suffer from burnout symptoms. Furthermore to chart the environment they work in (the school climate) and to recognize their view of psychohygiene and how they deal with it. For the purpose of this thesis I worked with the method of quantitative research, questionnaire MBI (Maslach Burnout Inventory). As a part of qualitative research I also lead semistructured dialogue with selected teachers. Evaluation of the interviews was divided into 3 cathegories. For better understanding I framed two case studies, casuistics, based on the semistuructured dialogues lead with the teachers.en
dc.subject.translatedburnout syndromen
dc.subject.translatedpersonality of the teacheren
dc.subject.translatedpsychohygieanaen
dc.subject.translatedhuman valuesen
dc.subject.translatedkey skills of the teacheren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlckova Jana_DP 2019.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Vlckova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce641,29 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_oponent.pdfPosudek oponenta práce836,86 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce239,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.