Název: Etno-politické aspekty konfliktu na Šrí Lance a implikace pro konflikt v Myanmaru
Další názvy: Ethno-political aspects of the conflict in Sri Lanka and implications for the conflict in Myanmar
Autoři: Tišerová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Lepič Martin, Mgr.
Oponent: Vogt David, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37776
Klíčová slova: etnický konflikt;index etnické frakcionalizace;myanmar;politické strany;politický konflikt;sinhálci;šrí lanka;tamilové
Klíčová slova v dalším jazyce: ethnic conflict;ethnic fractionation index;myanmar;political conflict;political parties;sinhala;sri lanka;tamil
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na prostorovou a časovou distribuci etno-politického konfliktu, který probíhal mezi lety 1983-2009 na Šrí Lance. Práce analyzuje prostřednictvím zahraničních webových databází průběh konfliktu (dle počtu teroristických útoků a počtu obětí). Dále zjišťuje vzájemnou souvislost koncentrace konfliktních událostí a distribucí etnických skupin a politické podpory na ostrově pomocí statistických databází Šrí Lanky. Analýza je pro přehlednost rozdělena do tří časových period a doprovázena vlastními mapovými výstupy, následně jsou výsledky porovnány pomocí korelační analýzy. Hlavním výzkumným cílem je objasnit etnopolitické a geografické aspekty a jejich vzájemnou souvislost v průběhu konfliktu. Práce dochází ke zjištění, že distribuce etnické struktury a volba politických stran má vliv na koncentraci konfliktů. V závěru práce nalezneme implikaci pro obdobný konflikt v Myanmaru.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on spatial and tempoval distribution of ethno-political conflict which took place between 1983 and 2009 in Sri Lanka. The thesis analyzes the conflict development (according to the number of terrorist attacks and the number of victims) using several web databases. Furthermore, it examines the correlation between conflict events and ethnic group distributions and political support in the island using the Sri Lanka´s statistical databases. For the sake of clarity, the analysis is divided into three time periods and accompanied by respektive mapping outputs. The results are compared using the correlation analysis. The main research goal is to clarify the ethno-political and geographic aspects and their interconnection during the conflict. The thesis finds that the distribution of ethnic structure and the choice of political parties has an impact on the conflict concentration. In conclusion, there is an implication suggested for a simile conflict in Myanmar.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jana Tiserova.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tiserova.pdfPosudek oponenta práce170,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tiserova_0.pdfPosudek vedoucího práce127,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tiserova_1.pdfPrůběh obhajoby práce44,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37776

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.