Title: Obraz Ruska ve vybraném českém časopise za rok 2017
Other Titles: An image of Russia in a selected Czech magazine for 2017
Authors: Szarowski, Martin
Advisor: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37879
Keywords: imagologie;milan kundera;programovací jazyk r;mediální výchova;medializace;stereotypy
Keywords in different language: imagology;milan kundera;r programming language;media education;media coverage;stereotypes
Abstract: Práce se zabývá teorií imagologie a mediální imagologií. Teorii se snaží aplikovat do středoškolského prostředí a to tak, aby odpovídala výstupům studentů v oblasti Mediální výchovy v rámci Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Práce operuje s představami, imagy a stereotypy o Rusku. Práce pracuje s dotazníkovým šetření, jež bylo provedeno na přelomu let 2018/2019. Těchto výsledků je využito v programovacím jazyce R: nadefinování slovníku, jehož je využíváno v textovém materiálu a jehož je aplikováno na onen textový materiál. Tento materiál poskytuje týdeník Reflex za rok 2017. Všechen materiál je orientován na Rusko.
Abstract in different language: The thesis deals with the theory of imagology and media imagology. The thesis tries to apply the theory to the secondary school environment so that it corresponds to the output of students in the field of Media Education within the Framework Education Program for High Schools. The thesis operates with the ideas, imags and stereotypes about Russia. The thesis works with questionnaire survey carried out at the turn of 2018/2019. These results are used in the programming language R: defining the dictionary, which is used in the text material and which is applied to the text material. This material is provided by the weekly Reflex for year 2017. All material is oriented to Russia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Martin_Szarowski.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Pesk_Szarowski.pdfPosudek vedoucího práce928,08 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Art_Szarowski.pdfPosudek oponenta práce708,68 kBAdobe PDFView/Open
Obh_Szarowski.pdfPrůběh obhajoby práce381,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.