Title: Učebnice Raduga a Raduga po-novomu jako příklad vývoje lingvodidaktických přístupů
Other Titles: Textbooks Raduga and Raduga po-novomu as an example of a progress of teaching methodology.
Authors: Boltíková, Inna
Advisor: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37880
Keywords: raduga 1;raduga po-novomu 1;raduga plus 1;vývoj lingvodidaktických metod
Keywords in different language: raduga 1;raduga po-novom 1;raduga plus 1;the development of linguistic-didactic methodology
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na sledování vývoje pojetí učiva od prvního vydání Radugy 1 přes Radugu po-novomu 1 až po Radugu plus. Odlišnosti jednotlivých učebnic jsou charakterizovány v kontextu vývoje lingvodidaktických metod a přístupů. Vývoj metodiky ruského jazyka jako cizího se v učebnici Raduga promítá zejména do následujících aspektů: zatraktivnění grafické podoby, posílení mezipředmětových vztahů, zařazení prvků projektového vyučování, posílení sociální složky, přizpůsobení se obecně zásadám SERR s RVP.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the development of the concept of curriculum from the first edition of Raduga 1 through Raduga po-novom to Raduga plus in the context of the development of linguistic-didactic methods and approachces. The development of methodology for teaching Russian as a foreign language in the textbook Raduga is reflected in particular in the following aspects: making the graphic design more attractive, strengthening cross-curicular relations, including elements of project teaching, strenthening the social component, adapting in general to the CEFR with FEP.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Inna Boltikova.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Pesk_Boltikova.pdfPosudek vedoucího práce918,8 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Val_Boltikova.pdfPosudek oponenta práce930,98 kBAdobe PDFView/Open
Obh_Boltikova.pdfPrůběh obhajoby práce418,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.