Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
dc.contributor.authorStárková, Silvie
dc.contributor.refereeKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-5-30
dc.date.accessioned2020-07-17T13:47:56Z-
dc.date.available2016-6-13
dc.date.available2020-07-17T13:47:56Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2017-3-31
dc.identifier69304
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38112
dc.description.abstractKapitola úvodní se zabývá rozčleněním veřejného práva spolu se vznikem základních typů správního soudnictví. V rámci druhé kapitole je dán vznik správního soudnictví na našem území. Třetí kapitola obsahuje teze k pojmu správní soudnictví. Řízení podle části páté občanského soudního řádu je popsáno v rámci čtvrté kapitoly v bodech a), pak jde o pravomoc a v bodě b) o řízení podle soudního řádu správního. Pátá kapitola uvádí příklady rozhodnutí. Komparací občanského soudního řádu a soudního řádu správního se zabývá šestá kapitola. Sedmá kapitola komparuje správní soudnictví, konkrétně typ francouzský a středoevropský, zastoupený Slovenskem a v souvislosti s kapitolou druhou dává částečný obraz středoevropského typu.cs
dc.format69
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdualismus právacs
dc.subjectsoukromé subjektivní právocs
dc.subjectveřejné subjektivní právocs
dc.subjectsprávní soudnictvícs
dc.subjectpojem správní soudnictvícs
dc.subjecttypy správního soudnictvícs
dc.subjecttyp anglosaskýcs
dc.subjecttyp francouzskýcs
dc.subjecttyp středoevropskýcs
dc.subjectřízení podle občanského soudního řáducs
dc.subjectrozhodnutí v meritu věcics
dc.subjectřízení podle soudního řádu správníhocs
dc.subjectkasační řízenícs
dc.titleŘízení dle části páté občanského soudního řáducs
dc.title.alternativeProceedings under section five of the Civil Procedure Codeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIntroductory chapter deals with the breakdown of public law, together with the establishment of basic types of administrative justice. In the second chapter is due to the emergence of administrative justice in our country. The third chapter contains a thesis on the concept of administrative justice. Proceedings under section five of the Civil Procedure Code is described in the fourth chapter in points a), then it is the power and point b) proceedings under the Administrative Procedure Code. The fifth chapter gives examples of decisions. Comparison of the Civil Procedure Code and the Administrative Procedure Code deals with the sixth chapter. The seventh chapter compares the administrative judiciary, particularly the French and Central European type, represented Slovakia and in connection with the second chapter gives a partial picture of Central European type.en
dc.subject.translateddualism of lawen
dc.subject.translatedprivate individual right of public subjective lawen
dc.subject.translatedadministrative justiceen
dc.subject.translatedthe concept of administrative justiceen
dc.subject.translatedtypes of administrative justiceen
dc.subject.translatedthe type of anglo-saxon type french type in central europeen
dc.subject.translatedproceedings under the civil procedure codeen
dc.subject.translateda decision on the merits proceedings pursuant to the administrative procedure codeen
dc.subject.translatedan appeal procedureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni dle casti pate o. s. r. spolu s patitulem a obsahem.pdfPlný text práce669,15 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Starkova 1.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Starkova 1.pdfPosudek oponenta práce864,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Starkova 2+3.pdfPrůběh obhajoby práce342,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.