Title: Dokazování ve sporech z poskytování lékařských služeb
Other Titles: Evidence at disputes resulting from provision of medical services
Authors: Bošinová, Šárka
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38141
Keywords: sporné řízení;zásady dokazování;výslechy svědků;znalecké posudky;listinné důkazy;důkazní břemeno;lege artis;příčinná souvislost;informovaný souhlas;lékařské zákroky
Keywords in different language: litigation;principles of evidence;hearings of witnesses;expert reports;documentary evidences;burden of proof;lege artis;causal link;informed consent;medical interventions
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou dokazování ve sporech z poskytování lékařských služeb. V práci se zaměřuji nejprve na obecnou problematiku dokazování v civilním řízení, poté na dokazování ve sporech z poskytování lékařských služeb a jeho specifika oproti obecné právní úpravě, včetně vysvětlení pojmu lege artis. V praktické části práce je pracováno s konkrétními příklady z praxe, ty jsou porovnány s teorií a je z nich vyvozen závěr.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of evidence at disputes resulting from provision of medical services. In the thesis I focus on the general issue of evidence in the civil proceeding, then on issue of evidence at disputes resulting from provision of medical services and its specifics against general legislation, including an explanation of the term lege artis. In the practical part of the thesis is working with individual cases, these are compared with legal theory and then a conclusion is drawn from them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bosinova.pdfPlný text práce902,25 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bosinova.pdfPosudek vedoucího práce990,07 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bosinova.pdfPosudek oponenta práce826,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bosinova.pdfPrůběh obhajoby práce268,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.