Title: Projektové řízení v poradenských organizacích
Other Titles: Project management in advisory organizations
Authors: Lejsková, Anna
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38704
Keywords: projektové řízení (management);projekt;poradenství;manažerské poradenství;poradce
Keywords in different language: project management;project;counseling;management consulting;adviser
Abstract: Diplomová práce se zabývá projektovým řízením v poradenských organizacích. Cílem této diplomové práce je analyzovat projektové řízení v poradenské firmě a navrhnout možná opatření ke zlepšení rozvoje a vývoje projektů. Ve vstupní části se zabývá vznik a vývoj obecného a manažerského poradenství. Následující část je věnována pojmům, které souvisí s projektovým managementem i poradenství. Poté bude provedena charakteristika nových trendů v oboru poradenství. Následně je představena vybraná společnosti a provedena zevrubná analýza této společnosti a jejího okolí. V dalších fázích je popsáno projektové řízení podniku, které je porovnávané s metodikou Prince 2. Jako poslední v této části bylo provedeno dotazníkové šetření. Po výzkumné části jsou uvedena opatření, která by mohla vést ke zlepšení projektového řízení.
Abstract in different language: Master's Thesis deals with project management in consulting organizations. The goal of the thesis is to analyze project management in a consulting firm and propose possible measure to improve project development. The first part focus on the establishment and development of genaral and management consultancy. The following section is devoted to concepts related to project management and counseling. After that, the characteristics of new trends in the field of consuling will be performed. Subsequently a select company si introduced and analysis. In the followinf phase, project management is described and compared with methodology Prince 2. The a questionnaire designed by the thesis author. After the reaserch part there are measures that could lead to improvement of project management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_K17N0122P_Lejskova.pdfPlný text práce881,34 kBAdobe PDFView/Open
DP_ Lejskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,66 kBAdobe PDFView/Open
DP_Lejskova_OP.pdfPosudek oponenta práce223,73 kBAdobe PDFView/Open
Lejskova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce42,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.