Title: Vytvoření výukového programu pro předmět finanční \nl{}gramotnost
Other Titles: Creating of learning program for subject financial literacy
Authors: Šnaiderová, Soňa
Advisor: Svoboda, Milan
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3893
Keywords: finanční gramotnost;výukový program;webová aplikace
Keywords in different language: financial literacy;lerning program;web application
Abstract: Cílem bakalářské práce je vytvoření výukového programu pro předmět Finanční gramotnost, který je určený pro studenty středních škol. Pro vytvoření programu byly použity programovací jazyky PHP, (X)HTML, a CSS a databázový server MySQL. V první části práce je představena finanční gramotnost, jak se tento předmět vyučoval v České republice před a po roce 2007. Dále je zde poukázáno, jak k výuce přistupují další země světa. V této části je také představeno sedm základních modulů finanční gramotnosti. V teoretické části jsou popsány i programovací jazyky, které byly použity pro vytvoření samotného programu a popis webové a desktopové aplikace, mezi kterými autorka volila a po zvážení všech výhod a nevýhod vytvořila aplikaci webovou. V závěru této části je v krátkosti přestaven textový editor, ve kterém byl program napsán. Praktická část se zabývá vytvořením programu a jeho naplněním daty. Autorka popisuje nejdříve postup vytváření a později se věnuje struktuře a obsahu programu, dále je zde znázorněn vzhled, umístění programu na internet a jak by se mohl program rozšířit.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is a creation of a courseware for the school subject Financial literacy, which is intended for high school students. Programming languages such as PHP, (X)HTML, and CSS and MySQL database server were used when creating the program. The first part of the thesis introduces the way of teaching Financial literacy before and after 2007 not only in the Czech Republic but also in the rest of the world. Seven basic modules of financial literacy are presented. The theoretical part deals with programming languages, which were used for creating the courseware itself, and with the description of the web and desktop applications. The author compared these two types of applications and after considering all the pros and cons, she created a web application. A text editor, in which the program was written, is presented briefly in the end of this part. The practical part introduces the creation of the program and how it is filled with data. The author describes the procedure of creation and later on she deals with the structure and the content of the learning program. In this part the appearance of the learning program is illustrated, the location on the Internet is shown and ways of upgrading are mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Snaiderova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Snaiderova - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce559,8 kBAdobe PDFView/Open
Snaiderova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Snaiderova.pdfPrůběh obhajoby práce265,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.