Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorBílá, Veronika
dc.contributor.refereeMičík Michal, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-15
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:40Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-11-10T00:29:40Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier78064
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40222
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti a loajality zákazníků ke značce Škoda. Je proveden kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníku. Výsledky dotazníku jsou využity pro výpočet indexu spokojenosti a loajality zákazníka a Net Promoter Score. Index spokojenosti zákazníka se stanoví pro zkoumané oblasti a věkovou kategorii. Pro výpočet indexu loajality zákazníka se zjistí index udržení zákazníka a index spontánního doporučování produktu podniku jiným zákazníkům. Net Promoter Score slouží pro zjištění výborných, dobrých nebo špatných výsledků loajality. Ve shrnutí výzkumu jsou popsány bariéry výzkumu a provedeny četnosti problematických proměnných. Na konci práce jsou navržena opatření pro zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků ke značce.cs
dc.format106 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectloajalitacs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectznačkacs
dc.titleAnalýza spokojenosti a loajality zákazníků ke značcecs
dc.title.alternativeAnalysis of customer satisfaction and of loyalty to the branden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented master's thesis is focused on analysis of customer's satisfaction and loyalty to the brand Škoda. Quantitative research is conducted through a questionnaire. The results of the questionnaire are used to calculate customer satisfaction and loyalty index and Net Promoter Score. The customer satisfaction index is determined for the research areas and age category. To determine the customer loyalty indexes are calculated the customer retention index and index of spontaneous product recommendation to other customers. Net Promoter Score is used to identify excellent, good or bad loyalty results. There are described research barriers and made the frequencies of problematic variables in the research summaries. There are suggested measures to increase customer's satisfaction and loyalty to the brand at the end of the thesis.en
dc.subject.translatedsatisfactionen
dc.subject.translatedloyaltyen
dc.subject.translatedcustomeren
dc.subject.translatedbranden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bila_2020.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFView/Open
Bila_Veronika_v.pdfPosudek vedoucího práce227,56 kBAdobe PDFView/Open
Bila_Veronika_o.pdfPosudek oponenta práce223,55 kBAdobe PDFView/Open
Bila_Veronika_p.pdfPrůběh obhajoby práce118,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.