Title: Možnosti pohybových aktivit vhodných pro ženy po porodu a jejich vliv na zdraví a kvalitu života.
Other Titles: Possibilities of physical activities suitable for women after birth and their impact on health and quality of life.
Authors: Krejčová, Vladislava
Advisor: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40307
Keywords: pohybová aktivita;tělesná hmotnost;kvalita života;matka po porodu
Keywords in different language: physical activity;body weight;quality of life;mother after childbirth
Abstract: Diplomová práce předkládá komplexní informace týkající se problematiky období matky po porodu a pokrývá široké spektrum fyziologických, pohybových, psychických a výživových aspektů v tomto období. Hlavním cílem výzkumu práce bylo posoudit vliv cvičení po porodu na vybrané fyziologické ukazatele a kvalitu života matek. Výzkumné šetření bylo realizováno u 15 rekreačně sportujících matek prostřednictvím vybraných diagnostických metod (bioelektrická impedance, měření tělesných obvodů, tělesné hmotnosti a BMI) a dotazníkového šetření (dotazník kvality života a doplňující anamnestický dotazník). Pohybová intervence probíhala po dobu 12 měsíců formou skupinových cvičení, která se konala 1-2x týdně. Výsledky byly analyzovány matematicko-statistickými metodami a zaznamenány a diskutovány prostřednictvím tabulek a grafů. Na základě těchto výsledků můžeme potvrdit či vyvrátit stanované hypotézy a vyvodit a formulovat doporučení pro další praxi.
Abstract in different language: The thesis presents comprehensive information on the issue of the mother's postpartum period and covers a wide range of physiological, physical, psychological and nutritional aspects during this period. The main objective of the research work was to assess the effect of postpartum exercise on selected physiological indicators and quality of life of mothers. The research survey was carried out in 15 holiday´s sport mothers through selected diagnostic methods (bioelectric impedance, body circuit measurement, body weight and BMI) and a questionnaire survey (quality of life questionnaire and supplementary anamnestic questionnaire). Movement intervention took place for 12 months in the form of group exercises, which took place 1-2 times a week. The results were analysed by mathematical and statistical methods, recorded and discussed through tables and graphs. Based on these results, we can confirm or refuse the established hypotheses and draw up and formulate recommendations for further practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krejcova_Vladislava.pdfPlný text práce6,99 MBAdobe PDFView/Open
Krejcova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce181,77 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce190,12 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova.pdfPrůběh obhajoby práce57,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.