Title: Návrh, realizace a posouzení vlivu pohybové intervence na seniory v domově s pečovatelskou službou
Other Titles: Suggestion, implementation and assessment of the impact of physical intervention on the elderly in the nursing home
Authors: Nárožná, Andrea
Advisor: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Fajfrlíková Tereza, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40316
Keywords: pohybová intervence;zdraví a kvalita života;domov s pečovatelskou službou;senior;garmin 35
Keywords in different language: locomotor training;health and quality of life;care home for the elderly;senior;garmin 35
Abstract: Hlavním cílem kvalifikační práce bylo sestavit a realizovat pohybový intervenční program pro seniory v domově s pečovatelskou službou a zanalyzovat jeho dopady na vybrané aspekty zdraví a kvality života probandů. Sestavená pohybová intervence byla aplikována po dobu 3 měsíců mezi výzkumnými analýzami, které probíhaly prostřednictvím sportovních hodinek Garmin 35, odběru osobní anamnézy a dotazníkových šetření, hodnotících vnímání kvality života, míry deprese a závislosti seniora na druhé osobě. Vstupní a výstupní analýza proběhla na výzkumném prvku, který byl sestaven ze seniorů obou pohlaví ve věku 80 - 86 let. Závěrečná komparace vstupní a výstupní analýzy prokázala, že výsledky hodnotící vliv pohybové intervence na seniora mají pozitivní diferenci a lze tedy jednoznačně pohybovou intervenci doporučit pro další práci se seniory nejen v tomto zařízení.
Abstract in different language: The main aim of this thesis was to compile and implement the locomotor training programme for the elderly in the care home. It also analyzed the impact of this programme on health and quality of life aspects of the probands. The compiled locomotor training was applied over the period of three months within the research analysis run with the help of smartwatch Garmin 35, taking the personal anamnesis and questionnaire research evaluating the perception of the quality of life, degree of depression and dependence of the elderly on others. The initial and final analysis was taken on the research element which consisted from the elderly of both sexes between the ages of 80 to 86 years old. The concluding comparison of the initial and final analysis proved that the results evaluating the influence of the locomotor training on the elderly have got positive effects. This is why we can definitely recommend the locomotor training programme for futher work with the elderly, not only in this particular care home.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2020 - Andrea Narozna.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
Narozna A. - OP.pdfPosudek oponenta práce153,92 kBAdobe PDFView/Open
Narozna.pdfPrůběh obhajoby práce43,31 kBAdobe PDFView/Open
Narozna A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce171,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.