Title: Procesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizaci
Other Titles: Process map, detailed processes and SW support of processes in the production organization
Authors: Markvart, David
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40485
Keywords: procesní mapa;proces;informační systém;aris
Keywords in different language: process map;process;information system;aris
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na procesní mapu, procesy a jejich softwarovou podporu. Hlavním cílem práce je tvorba procesní mapy a detailní zmapování konkrétních procesů společnosti s podporou podnikového informačního systému. Dalším cílem práce je analýza prostředí firmy a zpracování tematiky procesního řízení. První tři kapitoly jsou věnované tematice procesů, procesního řízení, mapování procesů a podnikovým informačním systémům z teoretického hlediska na základě odborné literatury. Od čtvrté kapitoly se práce zabývá představením společnosti, představením informačního systému podniku, analýzami prostředí podniku, vytvořením procesní mapy a zmapováním procesů na základě metodiky ARIS s návazností na využití informačního systému v procesech.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on the process map, processes and their software support. The main goal of this work is to create a process map and a detailed mapping of specific processes of the company with the support of a corporate information system. Another goal of the work is the analysis of the company's environment and the elaboration of the topic of process management. The first three chapters are devoted to the topic of processes, process management, process mapping and enterprise information systems from a theoretical point of view based on the expert literature. From the fourth chapter, the work deals with the introduction of the company, the introduction of the company's information system, analysis of the company's environment, creating a process map and mapping processes based on the ARIS methodology in connection with the use of the information system in processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Markvart David.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
David Markvart_ DP_Posudek vedouiho prace 2020_proces_I.pdfPosudek vedoucího práce229,96 kBAdobe PDFView/Open
markvart-Posudek-oponent-BP-DP-aktual-19_20 (1).pdfPosudek oponenta práce225,52 kBAdobe PDFView/Open
Markvart - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce35,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.