Title: Implementace projektového řízení v rámci vybrané organizace
Other Titles: Implementation of project management in selected organization
Authors: Osvald, Tomáš
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40486
Keywords: projektové řízení;ipma;pmi;prince2
Keywords in different language: project management;ipma;pmi;prince2
Abstract: Předložená práce představuje tři základní přístupy k projektovému řízení v organizaci, analyzuje jejich kladné a záporné stránky a prezentuje jejich nejčastěji používané metody. Autor si zvolil pro zkoumání rychle se rozvíjející společnost T.O. Events & Congress s.r.o. a provedl analýzu mikroprostředí, mezoprostředí a makroprostředí. V práci je popsán současný způsob realizace zakázek, kterým se organizace řídí. Na základě analýzy přístupů k projektovému řízení nastavil autor vhodný způsob projektového řízení pro realizaci zakázek ve zvolené firmě. Navrhovaný způsob implementace projektového řízení je prezentován na konkrétní zakázce organizace maturitního plesu. Výstupem práce je doporučení jak systém projektového řízení ve společnosti zavést a popisuje návrhy pro zjednodušení náročné administrativy a snížení finanční náročnosti.
Abstract in different language: The diploma thesis presents three basic approaches to project management, analyzes their positive and negative aspects and presents their most commonly used methods. The author chose a developing company T.O. Events & Congress s.r.o. as an example and performed micro-, meso- and macroenvironment analysis. The thesis describes the current way of implementing orders, which the organization follows. Based on the analysis of approaches to project management, the author set a suitable method of project management for the implementation of orders in the selected company. The proposed method of project management implementation is presented on a specific prom-order for the organization. The output of the work is a recommendation on how to implement a project management system in the company. There are described proposals for simplifying demanding administration and reducing financial demands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Tomas_Osvald.pdfPlný text práce4,91 MBAdobe PDFView/Open
Osvald_Tomas_o.pdfPosudek oponenta práce359,59 kBAdobe PDFView/Open
Osvald_Tomas_V.pdfPosudek vedoucího práce122,85 kBAdobe PDFView/Open
Osvald - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce48,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.