Title: Konstrukce feminity a maskulinity mezi zaměstnanci ve firemním prostředí
Other Titles: Construction of feminity and masculinity among employees in a corporate environment
Authors: Pipotová, Libuše
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40834
Keywords: feminita;maskulinita;gender;genderové stereotypy;firemní prostředí
Keywords in different language: femininity;masculinity;gender;gender stereotypes;corporate environment
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce je analyzovat, jakým způsobem se utváří, formuje a manifestuje ženství a mužství v prostředí velkých firem. Práce se snaží uchopit firemní prostředí jako instituci, mající vliv na chování, jednání a reprezentaci zkoumaných jedinců v oblasti firemního provozu. Práce se zabývá konstrukcí ženskosti a mužskosti, genderových stereotypů a utvářením identity ve vztahu k profesi. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je prezentováno mužství a ženství ve firemním prostředí. Práce se snaží analyzovat konstrukci ženského a mužského chování, respektive jak je feminní a maskulinní chování uchopeno jednotlivými aktéry.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor's thesis is to analyze how femininity and masculinity are formed and manifested in the environment of large companies. The work tries to grasp the corporate environment as an institution that has an impact on the behavior, actions and representation of the examined individuals in the field of corporate operations. The work deals with the construction of femininity and masculinity, gender stereotypes and the formation of identity in relation to the profession. The aim of the work is to find out how masculinity and femininity are presented in the corporate environment. The work tries to analyze the construction of female and male behavior, respectively how feminine and masculine behavior is captured by individual actors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pipotova_2020.pdfPlný text práce407,83 kBAdobe PDFView/Open
Pipotova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce905,14 kBAdobe PDFView/Open
Pipotova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce945,92 kBAdobe PDFView/Open
Pipotova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce328,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.