Title: Univerzální jazyk (Projekt univerzálního jazyka a jeho různé podoby v dějinách evropské vědy)
Other Titles: Universal kind of language (The project of universal language and its various form in history of european science)
Authors: Wild, Dominik
Advisor: Dostálová Ludmila, Mgr. Ph.D.
Referee: Profant Martin, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40993
Keywords: dokonalý jazyk;univerzální jazyk;koncept;komenský;leibniz;characteristica universalis;analýza;logika;komparace.
Keywords in different language: perfect language;universal language;concept;comenius;leibniz;characteristica universalis;analysis.
Abstract: Práce se zabývá pojmy dokonalého a univerzálního jazyka, přičemž rozebírá dva důležité koncepty univerzálního jazyka v dějinách evropské vědy. Prvním konceptem je ten od Jana Amose Komenského, který měl zároveň přímý vliv na tvorbu druhého popisovaného konceptu - characteristica universalis od Gottfrieda Wilhelma Leibnize. Práce se také soustředí na popis Komenského a Leibnizova vztahu ke stávajícím jazykům, jejich motivaci k vytvoření konceptů univerzálního jazyka a také na logiku metody, kterou pro svůj daný koncept využili.
Abstract in different language: The thesis deals with the concepts of perfect and universal language, while analyzing two important concepts of universal language in the history of European science. The first concept is the one from Jan Amos Comenius, which also had a direct influence on the creation of the second described concept - characteristica universalis by Gottfried Wilhelm Leibniz. The work also focuses on the description of Comenius and Leibniz's relationship to existing languages, their motivation for creating those concepts of universal language and also on the logic of the method they used for their concepts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wild_Diplomova_prace_22.5.2020.pdfPlný text práce836,58 kBAdobe PDFView/Open
op_Wild_profant.docxPosudek oponenta práce42,14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ved_Wild_dostalova.docxPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Wild.pdfPrůběh obhajoby práce182,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.