Title: Vývoj utilitarismu a jeho vyústění ve filosofii Petera Singera
Other Titles: The History of Utilitarianism and its Resulting in Peter Singer´s philosophy
Authors: Želinová, Andrea
Advisor: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Referee: Benda Libor, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40996
Keywords: utilitarismus;peter singer;speciesismus;eutanazie;potrat
Keywords in different language: utilitarianism;peter singer;speciesism;euthanasia;abortion
Abstract: Ve své práci se pokusím přiblížit vývoj utilitarismu, kde můžeme hledat jeho počátky, na jaké směry představitelé utilitarismu navazují a tak dále. Představím hlavní myslitele tohoto směru a jejich myšlenky. Následně se budu více zajímat o osobnost Petera Singera, který je momentálně nejznámější a velice kontroverzní představitel utilitarismu. Budu se snažit vám přiblížit některé jeho myšlenky a postoje. Některé jeho názory jsou poněkud neortodoxní a mnoho lidí ho odsuzuje za jeho morální přesvědčení. Prostřednictvím Singera představím hlavní témata mé práce, kterými jsou speciesismus, problematika potratů a eutanazie.
Abstract in different language: In my work I will try to describe the development of utilitarianism, where we can search for it the beginnings, to which directions the representatives of utilitarianism follow and so on. I will introduce the main thinkers of this direction and their ideas. Subsequently, I will be more interested in Peter Singer's personality, who is currently the most famous and controversial representative of utilitarianism. I will try to give you some ideas and attitudes. Some of his opinions are somewhat unorthodox and many people condemn him for his moral conviction. Through Singer, I will present the main themes of my work, which are speciesism, abortion and euthanasia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Andrea Zelinova.pdfPlný text práce650,6 kBAdobe PDFView/Open
op_Zelinova_benda.docxPosudek oponenta práce54,03 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ved_Zelinova_kratochvil.docxPosudek vedoucího práce51,21 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zelinova_obhajoba0001.pdfPrůběh obhajoby práce378,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.