Title: Využití sociálních médií v podnikání s důrazem na marketing
Authors: Prantl, David
Referee: Stříteský Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Poulová Petra, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41149
Keywords: sociální média;komunikace;marketing;personální marketing;průzkum trhu
Keywords in different language: social media;communication;marketing;personal marketing;market research
Abstract: Předložená disertační práce se zabývá sociálními médii a identifikuje stěžejní oblasti, ve kterých podniky mohou efektivně využívat sociální média. Pro vypracování práce je využita strategie smíšeného výzkumu. V první části práce jsou na základě literární rešerše shrnuty dosavadní poznatky v oblasti komunikace na internetu se zaměřením na sociální média. Teoretická východiska práce jsou založena převážně na zahraničních vědeckých a odborných zdrojích. V současné době jsou pro podniky velmi důležitá data. Část práce je tak věnována zhodnocení možností získávání dat relevantních k sociálním médiím v prostředí internetu. Na získané poznatky navazují tři výzkumná šetření. První šetření verifikuje nástroje vhodné k analýze návštěvnosti webových stránek. Na základě výsledků jsou vybrány nástroje, které jsou využity v následujících dvou výzkumných šetřeních. V těchto výzkumných šetřeních je analyzováno využívání sociálních médií podniky. Hodnocen je například vztah hodnoty podniku a příspěvků na sociálních médiích, způsob a efektivita využívání sociálních médií podniky či rozdílnost ve využívání sociálních médií mezi různými typy podniků. V závěru práce je vytvořen přehled oblastí, ve kterých lze efektivně využívat sociální média. Z oblasti marketingu se jedná o marketingovou komunikaci, průzkum trhu, řízení vztahu se zákazníky a personální marketing. Dále lze sociální média využít v personálním managementu a investičním rozhodování. Závěry práce mohou být přínosné nejen v akademické oblasti, ale i pro praxi a pedagogickou oblast.
Abstract in different language: The dissertation thesis deals with the use of social media in business and mainly identifies the key areas in which organizations can effectively use social media. The author used mixed method research strategy. In the first part of the thesis the existing knowledge with a focus on social media is summarized based on a literature review. The theoretical background of the work is based mainly on foreign scientific and professional literature. Nowadays, data are very important for companies. Part of the thesis is devoted to the evaluation of possibilities of obtaining data relevant to social media on the Internet. As a follow-up to the theoretical background, three empirical studies are conducted. The first study verifies the tools to analyze website traffic. Suitable tools are selected based on presented results. These tools are used in the following two research studies, which analyzed the use of social media by business. These studies evaluate for example the relationship between the value of a company and social media posts (eWOM), effectiveness of the use of social media by companies or the difference in the use of social media between different types of companies. The final chapter summarizes areas in which social media can be used effectively with emphasis on marketing. The author identified several areas. From the marketing point of view, it is marketing communication, market research, customer relationship management and personal marketing. Furthermore, social media can be used in personnel management and investment decision making. Conclusions can be beneficial not only in academia, but also in practice and in teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Prantl_final.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Prantl-David-posudek-disertace-Stritesky-Vaclav.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Prantl posudek 2020.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DisP_David Prantl.PDFPrůběh obhajoby práce1,76 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.