Title: Adhezní řízení
Other Titles: Collateral Proceedings
Authors: Vašková, Anežka
Advisor: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41425
Keywords: adhezní řízení;poškozený;pozůstalý;nemajetková újma;náhrada při usmrcení;dopravní nehoda;škůdce;zadostiučinění
Keywords in different language: adhesion proceedings;injured;survivor;non-pecuniary harm;compensation for death;traffic accident;tortfeasor;satisfaction
Abstract: Diplomová práce na téma "Adhezní řízení" se zabývá možností poškozeného požadovat náhradu způsobené újmy, již v rámci trestního řízení. Celkově tato práce představuje provázanost trestněprávní úpravy s úpravou občanskoprávní. Stěžejní kapitola je věnována tragickým silničním dopravním nehodám a následnému uplatnění nároků pozůstalých na náhradu jim způsobené újmy. Podrobněji je v diplomové práci specifikován jeden z dílčích nároků na náhradu nemajetkové újmy, a to náhrada při usmrcení, včetně komparace předešlé a aktuální právní úpravy tohoto nároku, nastavení základní částky pro odškodnění, kritéria pro její zvýšení či snížení a srovnání vybraných soudních rozhodnutí. V závěru diplomové práce jsou shrnuty získané poznatky, zhodnocena vhodnost aktuální právní úpravy náhrady při usmrcení a navrženy možné změny právní úpravy do budoucna.
Abstract in different language: This thesis deals with the possibility of the injured party, to claim compensation for caused detriment, already in the criminal proceedings. Overall, this thesis represents the interconnection of criminal law with civil law. The main chapter is devoted to tragic road accidents and the subsequent assertions of survivors' claims for detriment caused to them. The thesis examine in detail one of the particular claims arising in connection with the non-pecuniary harm, namely the compensation for death, including the previous comparison and current legal regulation of this claim, setting the basic amount of the compensation, criteria for its increase or decrease and comparison of selected court decisions. The conclusion of the thesis summarizes the acquired knowledge, evaluates the suitability of the current legal regulation of compensation for killing and suggests possible changes to the legal regulation in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace na tema Adhezni rizeni - Anezka Vaskova.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
posudek DP Vaskova- adhezni rizeni.pdfPosudek vedoucího práce56,21 kBAdobe PDFView/Open
PosudekDP-Vaskova.pdfPosudek oponenta práce119,66 kBAdobe PDFView/Open
pr. Vaskova.pdfPrůběh obhajoby práce285,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.