Title: Motivace výtvarných činností předškoláků
Other Titles: Motivation of art activities of preschoolers children
Authors: Skálová, Magdalena
Advisor: Plíhalová Monika, Mgr.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41700
Keywords: motivační části;výtvarná hra a experiment;motivační pohádka;kontakt s uměleckým dílem;zážitkové aktivity - artefiletika;kreativita;výtvarný námět;kvalitativní výzkum;otevřené kódování;reflektivní dialog;zlepšení praxe.
Keywords in different language: motivational part;art game and experiment;motivational fairy tale;contact with a work of art;experiential activities - artefiletics;creativity;artistic theme;qualitative research;open coding;reflective dialogue;improvement of practice.
Abstract: Tato bakalářská práce je kvalitativní výzkumnou sondou do pedagogické praxe. Zabývá se vhodnou motivací výtvarných činností předškolních dětí. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou na základě studia odborných zdrojů shrnuty možnosti motivace výtvarných činností v mateřské škole. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum s prvky akčního výzkumu, kde je pomocí otevřeného kódování zanalyzována výuka výtvarné výchovy. Cílem sondy je na základě analýzy vlastní realizované výuky rozpoznat a popsat různé způsoby motivace výtvarných činností a s oporou o tato zjištění formulovat doporučení pro učitele a studenty učitelství MŠ.
Abstract in different language: This bachelor thesis is a a qualitative research probe into pedagogical practice. It deals with the appropriate motivation of art activities of preschool children. This work is theoretical and practical. In the theoretical parts, based on the study of professional resources, the possibilities of motivating art activities in kindergarten are limited. The practical part demonstrates qualitative research with elements of action research, where the teaching of art education is analyzed using open coding. The aim of the probe is to identify and describe various ways of motivating art activities based on the analysis of their own teaching and to formulate recommendations for teachers and students of kindergarten teaching based on these findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skalova_Magdalena_BP_Motivace_vytvarnych_cinnosti_predskolaku.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFView/Open
Skalova_posudek_V_Plihalova.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Skalova_posudek_O_Slavik.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Skalova Magdalena.pdfPrůběh obhajoby práce243,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.