Title: Změna pohlaví jako institut občanského práva
Other Titles: Sex change as an institute of Civil law
Authors: Mach, Ondřej
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43336
Keywords: změna pohlaví;občanský zákoník;listina základních práv a svobod;eslp;lidská integrita;majetková práva;novela občanského zákoníku;právo a medicína
Keywords in different language: sex change;the civil code;charter of fundamental human rights and freedoms of the czech republic;eslp;human integrity;proprety right;the amendment to the civil code;law and medicine
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá institutem změny pohlaví z pohledu občanského práva, především se zaměřením na § 29 občanského zákoníku. V diplomové práci je zhodnocen současný právní stav právní úpravy tohoto institutu a také případná reflexe změn, které stanovil ESLP ve svém rozsudku ze dne 6. dubna 2017. Změny představené v uvedeném rozsudku by zasáhly nejenom občanské právo, ale společnost jako celek. Mimo představení těchto novel je v této diplomové práci zastáván názor, že u právních institutů, jako je právě změna pohlaví, nelze právo a medicínu oddělit.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of sex chage from the perspective of Civil law, especially with a focus § 29 of the Civil Code. In the diploma thesis is evaluated current legal status this institute and also possible reflection of changes which ESLP determined in judgment on the 6 April 2017. The changes introduced in that judgment would affect not only civil law but society as a whole. In addition to the presentation of these amendments, this diploma thesis is of the opinion that in legal institutes, such as sex change, law and medicine cannot be separated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MACH Ondrej - Zmena pohlavi jako institut obcanskeho prava.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Mach.pdfPosudek oponenta práce101,54 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Mach.pdfPosudek vedoucího práce59,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Mach.pdfPrůběh obhajoby práce243,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.