Title: Ukládání správních trestů
Other Titles: The imposing of administrative sanctions
Authors: Nová, Adéla
Advisor: Balounová Jana, JUDr. Ph.D.
Referee: Kopecký Martin, Prof. JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43468
Keywords: přestupek;správní trest;zákon;pokuta;správní rozhodnutí;řízení;judikatura;pachatel;správní orgán;soud
Keywords in different language: offence;administrative sanction;law;fine;administrative decision;proceedings;case-law;perpetrator;authority;court
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje tématu ukládání správních trestů podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jako základního pramene hmotněprávní i procesněprávní úpravy správního trestání. Cílem je osvětlit problematiku ukládání správních trestů a upozornit na některé nedostatky, které v praxi mohou působit nejasně, nepřehledně či neefektivně. Hlavní část práce tvoří hlava VII. přestupkového zákona, ale práce obsahuje například také ukládání správních trestů ve zvláštních řízeních upravených v přestupkovém zákoně. Diplomová práce neobsahuje všechny druhy správních trestů taxativně upravených v přestupkovém zákoně, ale je rozebrána pouze pokuta, jako nejčastěji využívaný správní trest, a zveřejnění rozhodnutí o přestupku, který je naopak relativně nový a tolik neprobíraný.
Abstract in different language: This diploma thesis is dedicated to the topic of The imposing of administrative sanctions according to the main and general act which adjusts administrative sanctions. Some of the differences are regulated in others special acts that are not purpose of this diploma thesis but I have refered to them. My aim of this work was expound this topic and I wanted to point out some problems and imperfections of the main act because it is relatively new law. For the processing of this diploma thesis I used professional books published by regarded adamecics, case-law made of judgments from the czech courts specialized for administrative law or The Constitutional Court and expert's opinions in the articles. The principal part of this work are the chapters about principles, criterions for imposing of an administrative sanction and exceptions for imposing an administrative sanction. I have decided to only deal with the fine and the publishing of administrative decision about offence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-finalni verze.pdfPlný text práce704,37 kBAdobe PDFView/Open
DP-Nova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce34,33 kBAdobe PDFView/Open
DP-Nova-Balounova.pdfPosudek vedoucího práce51,56 kBAdobe PDFView/Open
DP-Nova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce512,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.