Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠindelář, Marek
dc.contributor.refereeAnderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
dc.date.accepted2021-5-28
dc.date.accessioned2021-05-31T13:42:36Z-
dc.date.available2020-3-31
dc.date.available2021-05-31T13:42:36Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-30
dc.identifier84839
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43515
dc.description.abstractTato diplomová práce poskytuje základní vhled do problematiky právní regulace rozpočtových výdajů. Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. V první části práce se autor zaměřil na problematiku rozpočtového práva, vymezení souvisejících pojmů, právní zakotvení a na vymezení finančního práva. Druhá část práce pojednává o rozpočtové soustavě a jejím členění. Ve třetí části se autor věnuje veřejným rozpočtům, vymezuje základní charakteristiku a funkce veřejných rozpočtů. Dále se v této pasáži zaměřuje na tři hlavní veřejné rozpočty, a to státní rozpočet, rozpočty územně samosprávných celků a rozpočet Evropské unie. A v poslední části práce se autor věnuje mandatorním výdajům. V této části je nejprve zhodnocena stávající právní úprava "de lege lata" a následně autor představuje svůj pohled "de lege ferenda". K jednotlivým výstupům této práce patří snaha o nejlepší poskytnutí výkladu rozpočtových výdajů a jejich ekonomickým dopadům na fungování České republiky. Dále je řešena pandemická situace COVID-19 ve vztahu k rozpočtovým výdajům a dopadům na ekonomiku České republiky.cs
dc.format84 s. (149 176 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrozpočtové právocs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectveřejné rozpočtycs
dc.subjectrozpočtová soustavacs
dc.subjectrozpočtové výdajecs
dc.subjectrozpočet krajecs
dc.subjectrozpočet obcecs
dc.subjectmandatorní výdajecs
dc.subjectcovid-19cs
dc.titlePrávní regulace rozpočtových výdajůcs
dc.title.alternativeLegal regulation of budget expendituresen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis provides an elemental insight into the issue of legal regulation of budget expenditures. The author divided this work into four basic chapters. In the first part of the work, the author focused on the issue of budgetary law, the definition of related terms, legal grounding and the definition of financial law. The second part deals with the budget system and its distribution. In the third part, the author covers the public budgets, defines the basic characteristics and roles of public budgets. This is the part where he focuses on three main public budgets, namely the state budget, the budgets of local self-governing units and the budget of the European Union. In the last part of the paper, the author refers to mandatory expenditures. In this section, the current legal regulation "de lege lata" is evaluated first, and then the author presents his view "de lege ferenda". The individual outputs of this work include the effort to best provide an interpretation of budget expenditures and their economic impact on the functioning of the Czech Republic. Furthermore, the pandemic situation of COVID-19 in relation to budget expenditures and impacts on the economy of the Czech Republic is addressed.en
dc.subject.translatedbudget lawen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedpublic budgetsen
dc.subject.translatedbudget systemen
dc.subject.translatedbudget expendituresen
dc.subject.translatedregional budgeten
dc.subject.translatedmunicipality budgeten
dc.subject.translatedmandatory expendituresen
dc.subject.translatedcovid-19en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace_Marek_SINDELAR_2021_FINAL.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Sindelar DP.pdf 1.pdfPosudek vedoucího práce262,85 kBAdobe PDFView/Open
Microsoft Word - Posudek oponenta DP - Marek Sindelar-3.doc.pdfPosudek oponenta práce41,71 kBAdobe PDFView/Open
pr.ob. Sindelar.pdfPrůběh obhajoby práce294,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.