Title: Dokončení hospodářské a měnové unie
Other Titles: Completion of economic and monetary union
Authors: Novotný, Jiří
Referee: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Boháč Radim, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43545
Keywords: euro;eurozóna;evropská integrace;hospodářská a měnová unie;lisabonská smlouva;mezinárodní organizace;mezinárodní právo;právo;unie;unijní právo
Keywords in different language: euro;euro area;european integration;economic and monetary union;lisbon treaty;international organizations;international law;law;union;union law
Abstract: V předkládané závěrečné práci se zabývám problematikou dokončení hospodářské a měnové unie. V úvodu předkládané práce jsem před provedeným kvantitativním výzkumem předložil následující hypotetické výroky o neprokázaném vztahu nástrojů k dokončení hospodářské a měnové unie a spolupráce členských států v rámci hospodářské a měnové unie: a) dokončení hospodářské a měnové unie zásadním způsobem nemění současnou spolupráci členských států v rámci mezivládní mezinárodní organizace; b) dokončení hospodářské a měnové unie nepředstavuje změnu současných zakladatelských smluv Unie. Práce je zpracována pomocí kvantitativního výzkumu.
Abstract in different language: In the presented final work I deal with the issue of completing economic and monetary union. In the introduction, before quantitative research, I presented the following hypothetical statements about the unproven relationship between instruments for completing the economic and monetary union and cooperation between Member States within the economic and monetary union: a) Completion of the economic and monetary union does not fundamentally change the current cooperation between Member States intergovernmental international organisations; (b) the completion of the economic and monetary union does not constitute an amendment to the current founding treaties of the Union. The work is processed using quantitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOVOTNY_RIGO_200929_Final.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Novotny.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
pr.o. Novotny.pdfPrůběh obhajoby práce337,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.