Název: Hospodářský rozvoj SO ORP Domažlice
Další názvy: Economic development of SO ORP Domažlice
Autoři: Haas, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Kebza Martin, Mgr.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43936
Klíčová slova: rozvoj;region;domažlicko;hospodářství;potenciály;příhraničí
Klíčová slova v dalším jazyce: development;region;so orp domažlice;economy;potentials;borders
Abstrakt: Zpracovaná bakalářská práce se zabývá hospodářským rozvojem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice. Jsou zde řešeny různé potenciály, který tento region má a které by pomohly k hospodářskému růstu dané oblasti. Informace byly získávány především z Českého statistického úřadu, knih týkající se problematiky rozvoje v této oblasti, a nakonec i vlastním terénním výzkumem. V práci je vysvětleno, co je to region, jaký má vliv hranice na daný region a co je to regionální rozvoj. Poté bakalářská práce obsahuje informace ohledně různých typů potenciálů pro rozvoj celého území. Podrobněji je rozebrán hospodářský potenciál, který právě s hospodářským rozvojem nejvíce souvisí. Tento potenciál je následně rozdělen ještě na zemědělství, průmysl a služby. Tato bakalářské práce obsahuje i množství map, tabulek či grafů, které souvisejí s regionálním rozvojem a snaží se vysvětlit problematiku daného tématu. Bakalářská práce se snaží zodpovědět všechny výzkumné otázky, které byly na začátku této práce položeny. Výstup z bakalářské práce shrnuje všechny vlivy, které ovlivňují tamější hospodářství, ať už se jedná o kladné či záporné vlivy.
Abstrakt v dalším jazyce: Elaborated bachelor thesis deals with economic development in region Domažlice. In this bachelor thesis are solved different potentials, which this region has and would help the economic growth of the area. The information was obtained mainly from Czech Statistical Office, books about development issues in this area and own field research. The work explains, what a region is, how the border affects the region and what region development is. Then the bachelor thesis contains information about different types of potentials for the development of the whole territory. Economic potential, which is most related to economic development, which is also analyzed in more details here. This potential is divided into parts of agriculture, industry and services. This bachelor thesis contains a lot of maps, tables and graphs that are related to the regional developement and explain researched issues. Bachelor thesis tries to answer all the research questions that were asked at the beginning. Obtained information summarize all the influences that affect the local economy, wheather positive or negative.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Haas.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouci Haas.pdfPosudek vedoucího práce401,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek_oponent Haas.pdfPosudek oponenta práce225,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haas.pdfPrůběh obhajoby práce125,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43936

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.