Title: Hospodářský rozvoj SO ORP Domažlice
Other Titles: Economic development of SO ORP Domažlice
Authors: Haas, Lukáš
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43936
Keywords: rozvoj;region;domažlicko;hospodářství;potenciály;příhraničí
Keywords in different language: development;region;so orp domažlice;economy;potentials;borders
Abstract: Zpracovaná bakalářská práce se zabývá hospodářským rozvojem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice. Jsou zde řešeny různé potenciály, který tento region má a které by pomohly k hospodářskému růstu dané oblasti. Informace byly získávány především z Českého statistického úřadu, knih týkající se problematiky rozvoje v této oblasti, a nakonec i vlastním terénním výzkumem. V práci je vysvětleno, co je to region, jaký má vliv hranice na daný region a co je to regionální rozvoj. Poté bakalářská práce obsahuje informace ohledně různých typů potenciálů pro rozvoj celého území. Podrobněji je rozebrán hospodářský potenciál, který právě s hospodářským rozvojem nejvíce souvisí. Tento potenciál je následně rozdělen ještě na zemědělství, průmysl a služby. Tato bakalářské práce obsahuje i množství map, tabulek či grafů, které souvisejí s regionálním rozvojem a snaží se vysvětlit problematiku daného tématu. Bakalářská práce se snaží zodpovědět všechny výzkumné otázky, které byly na začátku této práce položeny. Výstup z bakalářské práce shrnuje všechny vlivy, které ovlivňují tamější hospodářství, ať už se jedná o kladné či záporné vlivy.
Abstract in different language: Elaborated bachelor thesis deals with economic development in region Domažlice. In this bachelor thesis are solved different potentials, which this region has and would help the economic growth of the area. The information was obtained mainly from Czech Statistical Office, books about development issues in this area and own field research. The work explains, what a region is, how the border affects the region and what region development is. Then the bachelor thesis contains information about different types of potentials for the development of the whole territory. Economic potential, which is most related to economic development, which is also analyzed in more details here. This potential is divided into parts of agriculture, industry and services. This bachelor thesis contains a lot of maps, tables and graphs that are related to the regional developement and explain researched issues. Bachelor thesis tries to answer all the research questions that were asked at the beginning. Obtained information summarize all the influences that affect the local economy, wheather positive or negative.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Haas.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci Haas.pdfPosudek vedoucího práce401,31 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponent Haas.pdfPosudek oponenta práce225,73 kBAdobe PDFView/Open
Haas.pdfPrůběh obhajoby práce125,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.