Title: Zapojení dítěte s PAS do pracovních činností na základní škole speciální
Other Titles: Involvement of a child with ASD in working activities at a special elementary school
Authors: Vacíková, Iveta
Advisor: Honzíková Jarmila, Prof. PaedDr. Ph.D.
Referee: Fadrhonc Jan, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44367
Keywords: porucha autistického spektra;mentální postižení;základní škola speciální;asistent pedagoga;spolupráce;pracovní činnosti;výrobek;přírodní materiál;technický materiál;pokusnické činnosti
Keywords in different language: autism spectrum disorders;mental disabilities;special primary school;teaching assistant;cooperation;crafts classes;product;natural material;technical material;experimental activities
Abstract: Diplomová práce si klade za úkol seznámit pedagogy, studenty oboru učitelství i širší veřejnost s fungováním základních škol speciálních. Definuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a klasifikuje jednotlivá mentální postižení. Práce popisuje speciální potřeby, podpůrná opatření či postupy při vzdělávání žáků s mentálním postižením a žáků s poruchou autistického spektra na základní škole speciální. Věnuje se vyučovacímu předmětu Pracovní činnosti a prezentuje realizované náměty, do kterých byli žáci zapojeni. Ověřuje, zda je možné zprostředkovat poznávání vlastností různých materiálů pozorováním či pokusnickými činnostmi u žáků s těžkým mentálním postižením.
Abstract in different language: The thesis aims to acquaint teachers, students of teacher training programs and the broader public with the functioning of special primary schools. It characterises pupils with special educational needs and presents a classification of mental disabilities. The thesis describes special education needs, specific support measures and procedures in teaching pupils with mental disabilities and pupils with Autism Spectrum Disorders at special primary schools. It focuses on Crafts classes and presents implemented activities in which the pupils were involved. It examines whether it is possible to facilitate learning of properties of different materials by observation or by experimental activities executed by pupils with severe mental disabilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Iveta Vacikova.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce35,89 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce34,13 kBAdobe PDFView/Open
Vacikova - protol.pdfPrůběh obhajoby práce270,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.