Title: Metodika pro hodnocení připravenosti interních logistických procesů na Průmysl 4.0
Other Titles: Methodology for evaluating the readiness of internal logistics processes for Industry 4.0
Authors: Zoubek, Michal
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44446
Keywords: průmysl 4.0;interní logistika;model připravenosti;metodika;hodnocení;dimenze;subdimenze;ukazatele;úrovně.
Keywords in different language: industry 4.0;internal logistics;readiness model;methodology;evaluation;dimensions;subdimensions;indicators;levels.
Abstract: Disertační práce se zaměřuje na hodnocení interních logistických procesů v rámci konceptu Průmysl 4.0. Náplní úvodních kapitol je přehled současného stavu problematiky s cílenými teoretickými východisky hlavních příslušných témat, kterými jsou koncept Průmysl 4.0, oblast interní logistiky s vazbou na tento koncept, metodiky logistických auditů a modely hodnotící připravenost podniků. Cílem je vytvoření metodiky pro hodnocení připravenosti interních logistických procesů na Průmysl 4.0, přičemž její hlavní kroky vývoje a tvorby jsou vždy popsány včetně klíčových parametrů, které tvoří pevný základ metodiky. Posouzeny jsou veškeré procesy interní logistiky, které jsou rozděleny do hlavních dimenzí a jsou strukturovány. S využitím metodiky jsou následně procesy hodnoceny, posouzena je současná úroveň. Práce je zakončena ověřím inovativního způsobu hodnocení v průmyslových podnicích.
Abstract in different language: The dissertation focuses on the evaluation of internal logistics processes within the concept of Industry 4.0. The content of the introductory chapters is an overview of the current state of affairs with targeted theoretical background of the main relevant topics, which are the concept of Industry 4.0, the field of internal logistics with a link to this concept, logistics audit methodologies and models assessing the readiness of companies. The aim is to create a methodology for evaluating the readiness of internal logistics processes for Industry 4.0, while its main development steps are always described, including key parameters, which form a solid basis for the methodology. All internal logistics processes are assessed, which are divided into main dimensions and are structured. Using the methodology, the processes are then evaluated, the current level is assessed. The work ends with a test of an innovative way of evaluation in industrial companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Metodika_Logistika_Prumysl_4.0_Zoubek.pdfPlný text práce8,72 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Zoubek.pdfPosudek vedoucího práce556,18 kBAdobe PDFView/Open
posudky Zoubek.pdfPosudek oponenta práce4,81 MBAdobe PDFView/Open
zapis Zoubek.pdfPrůběh obhajoby práce614,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.