Title: Maloobchodní prodejny vietnamské komunity
Other Titles: Retail stores vietnamese community
Authors: Nguyen, Phuong Lan
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50118
Keywords: maloobchod;vietnamská komunita;maloobchodní činnosti;pest analýza;swot analýza
Keywords in different language: retail;vietnamese community;retail activities;pest analysis;swot analysis
Abstract: Cílem bakalářské práce je vymezit charakteristické znaky maloobchodních prodejen vietnamské komunity, zpracovat PEST analýzu a SWOT analýzu podnikání vietnamské komunity v maloobchodě a navrhnout vhodná doporučení pro další praxi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde v teoretické části jsou vymezeny pojmy jako obchod a maloobchod. Dále je zde vysvětleno okolí maloobchodního podniku, typy maloobchodních prodejen, fyzická dostupnost maloobchodních služeb, a nakonec obchodní činnosti v maloobchodě. V praktické části se nachází výzkum, který byl proveden prostřednictvím rozhovorů s majiteli a zákazníky daných prodejen. Následně byla provedena PEST a SWOT analýza na základě těchto rozhovorů. Nakonec byla navržena doporučení, která by mohla vietnamským prodejnám pomoci získat nové zákazníky či zlepšit situaci v prodejně.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to define the characteristics of the retail outlets of the Vietnamese community, to develop a PEST analysis and SWOT analysis of the Vietnamese community's retail business and suggest appropriate recommendations for further practice. The thesis is divided into theoretical and practical parts, where the theoretical part defines the terms such as shop and retail. It also explains the environment of retail business, types of retail outlets, physical accessibility of retail services, and finally the business activities in retail. In the practical part, there is research that was conducted through interviews with the owners and their customers of the stores in question. Subsequently, a PEST and SWOT analysis was conducted based on these interviews. Finally, recommendations were proposed that could help Vietnamese stores to attract new customers or improve the store situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nguyen.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
NGUYEN_Phuong_Lan_v.pdfPosudek vedoucího práce130,13 kBAdobe PDFView/Open
Phuong_ Lan_Nguyen_o.pdfPosudek oponenta práce123,93 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.