Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKoubovská, Michaela
dc.contributor.refereeBárdy Marek, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-14
dc.date.accessioned2023-08-02T10:46:20Z-
dc.date.available2022-9-19
dc.date.available2023-08-02T10:46:20Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-5-25
dc.identifier93836
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53620-
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na zlepšování a optimalizaci výroby v podnikových procesech. Úvodní část práce se zabývá problematikou identifikace úzkých míst v procesech, která snižují efektivitu a produktivitu provozu podniku. Teoretická část práce se zabývá podnikovými procesy, procesním řízením a metodami zlepšování, jako jsou Six Sigma, TQM, štíhlá výroba, Kaizen a další. Také je kladen důraz na modelování podnikových procesů pomocí metody BPMN. Praktická část práce popisuje analýzu současného stavu provozu společnosti, včetně časové studie, studie vytížení pracovníků a procesní studie. Identifikovaná úzká místa v podnikových procesech jsou analyzována ve vztahu k organizaci, technickému vybavení a informačním technologiím. Na základě těchto analýz jsou navržena zlepšení, která mají odstranit úzká místa a zvýšit plynulost provozu. Celkově se tato práce zabývá identifikací a řešením úzkých míst v podnikových procesech s cílem optimalizovat výrobu a zvýšit efektivitu podniku.cs
dc.format89 stran
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectoptimalizace výrobycs
dc.subjectanalýza podnikových procesůcs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectlogistické technologiecs
dc.subjectefektivita a produktivitacs
dc.subjectmetody zlepšovánícs
dc.subjectmodelování podnikových procesůcs
dc.subjectanalýza současného stavu provozucs
dc.subjectčasové studiecs
dc.subjectvytížení pracovníkůcs
dc.subjectprocesní studiecs
dc.subjectnávrhy na zlepšenícs
dc.subjectprůtok provozemcs
dc.subjectefektivita podnikucs
dc.titleModelování a zlepšení procesů ve společnostics
dc.title.alternativeModelling and improving company processesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programPrůmyslové inženýrství a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the improvement and optimization of production in business processes. The introductory part of the thesis deals with the identification of bottlenecks in processes that reduce the efficiency and productivity of the company's operations. The theoretical part of the thesis deals with business processes, process control and improvement methods such as Six Sigma, TQM, lean manufacturing, Kaizen and others. It also focuses on business process modelling using the BPMN method. The practical part of the thesis describes an analysis of the current state of the company's operations, including a time study, a worker utilization study, and a process study. The identified bottlenecks in business processes are analyzed in relation to organization, technical equipment and information technology. On the basis of these analyses, improvements are proposed to remove bottlenecks and increase the fluidity of operations. Overall, this thesis deals with the identification and resolution of bottlenecks in business processes in order to optimize production and increase the efficiency of the enterprise.en
dc.subject.translatedoptimization of productionen
dc.subject.translatedbusiness process analysisen
dc.subject.translatedprocess controlen
dc.subject.translatedlogistics technologyen
dc.subject.translatedefficiency and productivityen
dc.subject.translatedimprovement methodsen
dc.subject.translatedbusiness process modellingen
dc.subject.translatedanalysis of the current state of operationsen
dc.subject.translatedtime studiesen
dc.subject.translatedworker utilizationen
dc.subject.translatedprocess studiesen
dc.subject.translatedsuggestions for improvementen
dc.subject.translatedflow through operationsen
dc.subject.translatedcompany efficiencyen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Koubovska_final.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,45 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce58,2 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.