Title: Modelování a zlepšení procesů ve společnosti
Other Titles: Modelling and improving company processes
Authors: Koubovská, Michaela
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bárdy Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53620
Keywords: optimalizace výroby;analýza podnikových procesů;procesní řízení;logistické technologie;efektivita a produktivita;metody zlepšování;modelování podnikových procesů;analýza současného stavu provozu;časové studie;vytížení pracovníků;procesní studie;návrhy na zlepšení;průtok provozem;efektivita podniku
Keywords in different language: optimization of production;business process analysis;process control;logistics technology;efficiency and productivity;improvement methods;business process modelling;analysis of the current state of operations;time studies;worker utilization;process studies;suggestions for improvement;flow through operations;company efficiency
Abstract: Tato práce se zaměřuje na zlepšování a optimalizaci výroby v podnikových procesech. Úvodní část práce se zabývá problematikou identifikace úzkých míst v procesech, která snižují efektivitu a produktivitu provozu podniku. Teoretická část práce se zabývá podnikovými procesy, procesním řízením a metodami zlepšování, jako jsou Six Sigma, TQM, štíhlá výroba, Kaizen a další. Také je kladen důraz na modelování podnikových procesů pomocí metody BPMN. Praktická část práce popisuje analýzu současného stavu provozu společnosti, včetně časové studie, studie vytížení pracovníků a procesní studie. Identifikovaná úzká místa v podnikových procesech jsou analyzována ve vztahu k organizaci, technickému vybavení a informačním technologiím. Na základě těchto analýz jsou navržena zlepšení, která mají odstranit úzká místa a zvýšit plynulost provozu. Celkově se tato práce zabývá identifikací a řešením úzkých míst v podnikových procesech s cílem optimalizovat výrobu a zvýšit efektivitu podniku.
Abstract in different language: This thesis focuses on the improvement and optimization of production in business processes. The introductory part of the thesis deals with the identification of bottlenecks in processes that reduce the efficiency and productivity of the company's operations. The theoretical part of the thesis deals with business processes, process control and improvement methods such as Six Sigma, TQM, lean manufacturing, Kaizen and others. It also focuses on business process modelling using the BPMN method. The practical part of the thesis describes an analysis of the current state of the company's operations, including a time study, a worker utilization study, and a process study. The identified bottlenecks in business processes are analyzed in relation to organization, technical equipment and information technology. On the basis of these analyses, improvements are proposed to remove bottlenecks and increase the fluidity of operations. Overall, this thesis deals with the identification and resolution of bottlenecks in business processes in order to optimize production and increase the efficiency of the enterprise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Koubovska_final.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,45 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce58,2 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.