Title: Sociální média jako součást sociální komunikace
Other Titles: Social media as a part of social communication
Authors: Salivarová, Iva
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Fritzová Marie, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54118
Keywords: sociální média;sociální sítě;komunikace;vývoj médií;vývoj komunikace;relační hypotézy;dotazník;používání sociálních sítí
Keywords in different language: social media;social networks;communication;media development;communication development;relational hypotheses;questionnaire;use of social networks
Abstract: Tato práce se zabývá sociálními médii jako součásti sociální komunikace. V teoretické části práce je popsána komunikace a sociální média včetně jednotlivých platforem. Praktická část práce se zabývá sběrem a interpretací dat o používání sociálních sítí současnou populací. V praktické části jsou pomocí dotazníkového šetření ověřeny tři hypotézy.
Abstract in different language: This thesis deals with social media as part of social communication. The theoretical part of the thesis describes communication and social media, including individual platforms. The practical part of the thesis deals with the collection and interpretation of data on the use of social networks by the current population. In the practical part, three hypotheses are verified using a questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salivarova_Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Salivarova Iva O.pdfPosudek oponenta práce134,02 kBAdobe PDFView/Open
Salivarova Iva V.pdfPosudek vedoucího práce280,62 kBAdobe PDFView/Open
Salivarova Iva P.pdfPrůběh obhajoby práce74,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.