Title: Pokročilé nástroje pro interaktivní návrh jednoduchých regulátorů
Other Titles: Advanced tools for interactive design of simple controllers
Authors: Žán, Vilém
Advisor: Čech Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Helma Václav, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55132
Keywords: teorie řízení;pid regulace;pi regulátor;regiony robustní stability;neurčitost;experimentální identifikace;integrální kritéria optimality;matlab;gui;optimalizace;gradientní optimalizace
Keywords in different language: control theory;pid control;pi controller;robust stability regions;uncertainty;experimental identification;integral criteria of optimality;matlab;gui;optimization;gradient optimization
Abstract: Cílem této práce je návrh nástrojů pro identifikaci modelu reálného procesu, návrh robustního regulátoru pro procesy s neurčitostí, optimalizaci chování zpětnovazební smyčky v časové oblasti. V první části práce je vysvětlena část teorie řízení, která byla použita pro autorovo řešení. Autorův přístup je zaměřen na metodu ladění regulátorů pomocí robustních regionů stability pro PI regulátory, procesy s neurčitostí, množinový model a integrální kritéria optimality v časové oblasti. V druhé části práce je analyzovaný současný stav nástrojů pro návrh regulátorů a identifikaci procesů. Ve třetí části je popsána implementace identifikačního modulu, návrh robustního regulátoru pro procesy s neurčitostí a nástroj pro optimalizaci chování zpětnovazebné smyčky v časové oblasti pomocí integrálních kritérií. Je zde také představena metoda gradientní optimalizace. V závěrečné části této práce je ověřena funkčnost vyvinutých nástrojů na reálném systému.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to develop tools for process model identification, robust controller design for processes with uncertainty, and closed-loop performance optimization in the time domain. In the first part, the control theory used in the author's approach is explained. The approach is focused on the controller tuning method using the robust stability regions for PI controllers, processes with uncertainty, the Model set approach, and the time domain integral criteria of optimality. In the second part, the state-of-the-art of the current controller design and process identification tools is analyzed. In the third part, the implementation of the identification module, robust controller design for processes with uncertainty, and a tool for closed-loop optimization in the time domain using the integral criteria is described. The gradient optimization method is shown here. In the final part, the functionality of the developed tools is validated on a real system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zan_DP.pdfPlný text práce19,82 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce63,91 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce63,22 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Zan.pdfPrůběh obhajoby práce93,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.