Title: Postupné vlny v asymetricky podepřeném nosníku
Other Titles: Travelling Waves in Asymmetrically Supported Beam
Authors: Levá, Hana
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55299
Keywords: nelineární parciální diferenciální rovnice čtvrtého řádu;postupná vlna;model visutého mostu;nelineární vratná síla;asymetricky podepřený nosník;mountain pass theorem
Keywords in different language: fourth order nonlinear partial differential equation;travelling wave;suspension bridge model;nonlinear restoring force;asymmetrically supported beam;mountain pass theorem
Abstract: V tomto textu se zaměříme na nelineární parciální diferenciální rovnici čtvrtého řádu, která může sloužit jako model asymetricky podepřeného nosníku či jako zobecněný model visutého mostu. Předkládáme shrnutí již existujících výsledků pro související úlohy. K důkazu existence řešení ve tvaru postupné vlny je použit variační přístup, konkrétně věta Mountain Pass Theorem společně s nenulovou slabou konvergencí po vhodné translaci. Ukazujeme, že takové řešení existuje za předpokladů značně oslabených oproti těm dosud využívaným v literatuře. Na druhou stranu se zdá, že připuštěním funkcí zachovávajících znaménko dochází k omezení možných hodnot vlnové rychlosti. Na závěr předkládáme numerické experimenty prováděné za účelem nalezení konkrétního tvaru klasického řešení.
Abstract in different language: This thesis focuses on the nonlinear fourth order partial differential equation which can be used as a model of an asymmetrically supported beam or a generalized model of a suspension bridge. We present an overview of existing results for related problems. Then, the variational approach, in particular Mountain Pass Theorem together with a nonzero weak convergence after suitable translation, is used to prove the existence of a travelling wave solution. We show that it exists under considerably weakened assumptions than those formerly used in literature. On the other hand, it seems that the presence of sign preserving nonlinearities results in a limitation of the possible values of the wave speed. Additionally, we present some numerical experiments in order to find one particular form of classical solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rigorozni_prace_leva_final.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
protokol-SRZ-leva.pdfPrůběh obhajoby práce62,33 kBAdobe PDFView/Open
posudek-rp-leva.pdfPosudek oponenta práce42,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.