Title: Srovnání metod a forem práce v hodinách matematiky na málotřídních školách a běžné základní škole
Other Titles: Comparison of methods and forms of work in teaching of mathematics at elementary schools with a small number of grades and elementary schools with a full scale of grades
Authors: Vodičková, Xenie
Advisor: Coufalová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5566
Keywords: matematika;malotřídní škola;plně organizovaná škola;vyučovací metoda;organizační forma výuky
Keywords in different language: mathematics;elementary school with small number of grades;elementary school with full scale of grades;teaching method;organizational form of teaching
Abstract: Resumé Tématem diplomové práce je srovnávací studie metod a forem práce v hodinách matematiky u žáků na málotřídních školách a školách plně organizovaných. Práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou a je doplněna částí přílohovou. Teoretická část pojednává o málotřídním školství obecně, dále popisuje organizační formy ve vyučování, vyučovací metody a vyučovací prostředky. Zabývá se jejich charakteristikou a klasifikací. Praktická část je věnována samotnému výzkumnému projektu, jehož cílem bylo porovnat formy a metody práce v hodinách matematiky na neúplných a úplných školách z hlediska rozsahu a zařazení výuky matematiky, organizačních forem výuky a metod práce. Je zde také uvedena charakteristika čtrnácti školských zařízení, na kterých byla studie provedena. Celá práce je doplněna částí přílohovou.
Abstract in different language: Summary The subject of the dissertation is a comparative study of the methods and forms of work in teaching of mathematics used at elementary schools with a small number of grades and elementary schools with a full scale of grades. The dissertation consists of a theoretical and a practical part and is supplied with an annex. The theoretical part discusses education at elementary schools with a small number of grades in general and further describes and characterizes organization, methods and educational means and measures there. The practical part is dedicated to the research itself. Objective here is a comparison of introduction of mathematics in the educational process as well as its organizational forms and methods of work at the two above mentioned types of educational institutions. Characterization of fourteen different educational institutions, where the study has taken place, is included as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapadoceska univerzita v Plzni, DIPLOMOVA PRACE - XENIE VODICKOVA.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova - ved..pdfPosudek vedoucího práce150,07 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP Vodickova.pdfPosudek oponenta práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce68,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.