Title: Psychologické aspekty práce s chybou
Other Titles: Psychological aspects of work with mistakes
Authors: Černá, Klára
Advisor: Kosíková, Věra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7048
Keywords: chybný výkon;formativní hodnocení;zpětná vazba;kritéria a indikátory hodnocení;dialogický a direktivní způsob práce s chybou;autoregulační kompetence;metakognitivní znalost
Keywords in different language: erroneous output;formative evaluation;feedback;criteria and indicators for evaluation;dialogic and directive method of working with mistake;self-regulation;metacognitive knowledge
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou chybného výkonu. Jejím záměrem je podat zprávu o tendencích práce s chybou v českém edukačním prostředí a uvést zjištěné skutečnosti do souvislosti s významovými konotacemi chybování vnímanými studenty a jejich učiteli. Text je rozdělen na dvě části. Teoretická východiska k rozboru chyby poskytly psychologické teorie učení, v jejichž kontextu jsou rozvedeny možnosti uplatnění chybného výkonu v procesu učení. Chyba je interpretována z hlediska motivačního, prožitkového a osobnostního, primárně se však práce vztahuje k poznávacímu aspektu chybného výkonu a kognitivní struktuře jeho zpracování. Zpětná vazba, která se zpracováním informací o výsledku (či průběhu) činnosti úzce souvisí, je analyzována v podmínkách vnějšího řízení a autoregulace. Pozornost je věnována rovněž možnostem rozvoje metakognice žáků při konfrontaci s chybou. Kategorie uvedené v teoretickém úvodu jsou ve výzkumné části diplomové práce základem pro obsahovou analýzu didaktických testů a komunikačního kontextu práce s chybou v hodinách středoškolské psychologie. Předmětem výzkumu je rovněž srovnání pojetí chyby z pohledu učitele a jeho žáků. Výsledky jsou interpretovány ve vztahu k teoretickým východiskům, na jejichž základě jsou následně stanovena praktická doporučení.
Abstract in different language: This diploma work deals with problems of erroneous output. Its intention is to give a report on tendencies of work with a mistake in the Czech educational surroundings and put the findings in the context with semantic connotations of making mistakes perceived by students and their teachers. The text is divided into two parts. The theoretical base to the analysis of the mistake was rendered by psychological teories of learning in the context of which the possibilities of using the erroneous output in the process of learning are specified. The mistake is interpreted from the motivation, experience and personal point of view, but the work primarily relates to cognitive aspect of erroneous output and cognitive structure of its processing. The feedback which is closely connected with the processing of the information about the result or its course of action, is analyzed in the conditions of outer direction or self-regulation. The attention is also given to possibilities of the pupils´metacongition development in confrontation with a mistake. The categories alleged in the theoretical preface are research parts of the diploma work are a ground for content annalysis of didactic tests and communicative context of working with mistake in the lessons of high school psychology. The comparison of approach to mistake from the the teacher´s and pupils´point of view is also a subject of investigation. The results are interpreted in relation to theoretical resources on the base of which practical recommendations are subsequently determined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Klara Cerna.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Cerna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce393,89 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - oponent.pdfPosudek oponenta práce568,08 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce110,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.