Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná, Lenka
dc.contributor.authorBatková, Iveta
dc.contributor.refereeHolečková, Monika
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:32Z
dc.date.available2011-09-07cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:32Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-27
dc.identifier50315
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7055
dc.description.abstractDiplomová práce nese přesný název Poruchy příjmu potravy u adolescentů. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodní kapitole diplomové práce jsme charakterizovali a vymezili poruchy příjmu potravy. Zaměřili jsme se především na dva nejčastější a nejzávažnější syndromy, tj. mentální anorexii a mentální bulimii. Dále jsme zmínili i atypické a nespecifické formy poruch příjmu potravy. První kapitola je následována stručným přiblížením historie těchto poruch. Práce je zaměřena na věkovou skupinu adolescentů, proto jsme považovali za důležité vymezit a popsat toto období a jeho vývojové zvláštnosti. Další část teoretické práce obsahuje etiologii těchto poruch. Zde se zabýváme faktory biologickými, psychologickými, rodinnými, sociokulturními a v neposlední řadě také dietami a hladověním. Práce pokračuje komorbidní problematikou, dále zde najdeme průběh, symptomy a důsledky jak mentální anorexie, tak bulimie. Předposlední kapitola teoretické části uvádí nejrůznější druhy léčby a terapie. Kapitola prevence uzavírá celou teoretickou část. Praktická část je tvořena průzkumem realizovaném na střední odborné škole v Plzni, za pomoci dotazníku EAT-26. Výsledky průzkumu jsou shrnuty v závěrečné kapitole.cs
dc.format109 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporuchy příjmu potravycs
dc.subjectmentální anorexiecs
dc.subjectmentální bulimiecs
dc.subjectadolescencecs
dc.subjectpříčinycs
dc.subjectkomorbiditacs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectprůběhcs
dc.subjectdůsledkycs
dc.subjectléčbacs
dc.subjectterapiecs
dc.subjectprevencecs
dc.titlePoruchy příjmu potravy u adolescentůcs
dc.title.alternativeEating disorders by adolescentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis Eating Disorders of Adolescents is divided into two parts - theoretical and practical. Eating disorders are characterized and defined in the introductory chapter of the thesis. We focused mainly on the two most common and most serious syndromes, ie, anorexia nervosa and bulimia. In the same chapter we also mentioned atypical and non-specific forms of eating disorders. The first chapter is followed by a brief history of these diseases. The center of the thesis was the adolescent age group, for this reason we considered it important to define and describe this period and its developmental traits. Another part of the theoretical work includes the etiology of these disorders. This chapter deals with biological, psychological, family, sociocultural factors and last but not least, diets and starvation. In the next part the thesis refers to comorbid problems. Then we described the course, symptoms and consequences of both anorexia and bulimia. The penultimate chapter of this part presents all sorts of treatments and therapies. Prevention chapter closes the theoretical part. The practical part consists of a survey undertaken in secondary school in Pilsen, with the help of a questionnaire EAT-26. The survey results are summarized in the final chapter.en
dc.subject.translatedeating disordersen
dc.subject.translatedadolescenceen
dc.subject.translatedbulimiaen
dc.subject.translatedanorexiaen
dc.subject.translatedetiologyen
dc.subject.translatedcomorbid problemsen
dc.subject.translatedcourseen
dc.subject.translatedsymptomsen
dc.subject.translatedconsequencesen
dc.subject.translatedtreatmenten
dc.subject.translatedtherapyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Batkova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Batkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce394,48 kBAdobe PDFView/Open
Batkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce388,06 kBAdobe PDFView/Open
Batkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce106,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.