Název: Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ - atletická abeceda, vytrvalostní běh
Další názvy: Unusual elements in teaching athletics to 1 School athletic output alphabet, endurance running
Autoři: Vataščinová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8032
Klíčová slova: mladší školní věk;vytrvalost a vytrvalostní schopnosti;hra;běžecká abeceda a její prvky
Klíčová slova v dalším jazyce: younger school age;stamina and endurance abilities;game;jogging alphabet and its elements
Abstrakt: V této diplomové práci jsem se zabývala především rozvojem vytrvalostních schopností a průpravnými cvičeními k jednotlivým prvkům běžecké abecedy. Než jsem začala diplomovou práci realizovat, za úkol jsem si stanovila vypracovat praktickou část, která se bude zabývat především vývojovým obdobím mladšího školního věku. Dále jsem nastínila problematiku vytrvalosti a rozvoje vytrvalostních schopností u žáků v mladším školním věku a teoreticky jsem se pokusila objasnit provedení jednotlivých prvků běžecké abecedy. V praktické části bylo mým úkolem navrhnout a realizovat pohybová cvičení a hry rozvíjející vytrvalostní schopnosti a zdokonalující prvky běžecké abecedy právě u dětí mladšího školního věku.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis, I focused mainly on the development of endurance skills and preparatory exercises to individual elements of the running alphabet. Before I started to realize the thesis, the task I set out was to develop the practical part which will primarily deal with developmental periods of younger school age. Next, I outlined the problems of persistence and development of endurance abilities of the pupils in younger school age and in theory I tried to explain the implementation of the running alphabet individual elements. In the practical part my task was to design and implement physical exercises and games for developing the endurance capabilities and features that enhance the running alphabet just for children of primary school age.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP, Vyuziti netradicnich prvku pri vyuce atletiky na 1. stupni ZS - atleticka abeceda, vytrvalostni beh,Marketa Vatascinova, 2013.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VATASCINOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce138,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VATASCINOVA OP.pdfPosudek oponenta práce117,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VATASCINOVA.pdfPrůběh obhajoby práce199,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8032

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.