Title: Mentální obraz geografie Ruska z pohledu českých žáků
Other Titles: Mental picture of the geography of Russia from Czech students perspective
Authors: Valešová, Adéla
Advisor: Pešková, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8230
Keywords: mentální mapa;geografie Ruska;imagologie;ruský jazyk;zeměpis
Keywords in different language: mental map;geography of Russia;imagology;russian language;geography
Abstract: Předmětem práce je analýza procesu utváření mentálního obrazu Ruska, zejména ruské geografie, ve vědomí žáků českých základních a středních škol. Práce se zaměřuje na vliv výuky zeměpisu a ruštiny na tento proces. Práce má teoretické i praktické zaměření. V teoretické části je analyzován obsah pojmů mentální mapa a geografie (geografie Ruska). Dále je analyzováno pojetí ruštiny a zeměpisu v RVP. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy. Pozornost je věnována problematice formování obrazů ?toho druhého? na úrovni národů. Těžištěm práce je prakticky orientovaná část. Obsahuje analýzu a hodnocení pojetí geografie Ruska v učebnicích ruského jazyka, zeměpisu a v používaných atlasech. Součástí praktické části je také vyhodnocení dotazníkové ankety. Práce je doplněna vlastním didaktickým materiálem pro práci se slepou mapou Ruska ve výuce ruštiny.
Abstract in different language: The topic of this work is to analyze the process of forming the mental image of Russia, specially the Russian geography, in the consciousness of Czech students in primary and secondary schools. The work focuses on the influence of geography teaching and Russian. The work consists of the theoretical part and the practical one. The theoretical part analyzes the content of the concepts of mental map and geography (geography of Russia). This part also analyzes the concept of Russian and geography in the Framework Educational Programme. The theoretical part emphasizes cross-curricular aspects in attention to the formation of images of "the other". The practical part contains of the analysis and the evaluation of the concept of geography textbooks in Russia Russian language, geography and the books of maps. The practical part is also the assessment a questionnaire survey. The work is accompanied by the own didactic material how to work with the blind Map of Russia in teaching Russian.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Adela Valesova 2013.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Valesova.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
OPONENT Valesova.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Velesova.pdfPrůběh obhajoby práce175,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.