Title: Drobná kriminalita na Nepomucku v letech 1918-1938
Other Titles: The petty criminality in the Nepomuk region in years 1918-1938
Authors: Špaček, Martin
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8341
Keywords: Československá republika;Nepomucko;Okresní soud Nepomuk;trestní právo;soudnictví;četnictvo;psychologie;hospodářský vývoj
Keywords in different language: Czechoslovak republic;Nepomuk region;District court Nepomuk;criminal law;judiciary;gendarmerie;psychology;economic development
Abstract: Bakalářská práce s názvem Drobná kriminalita na Nepomucku v letech 1918?1938 pojednává o kriminalitě spáchané v meziválečném období v nepomuckém soudním okrese. Hlavním cílem práce je výzkum kriminality tohoto soudního okresu. Zaměřil jsem se na různé druhy kriminality, především na kriminalitu majetkovou. V práci zmiňuji vývoj soudnictví v Nepomuku od středověku do roku 1918, dále teoretický popis trestního práva první republiky a činnost nepomuckého soudu. Ze zaměstnanců soudu jmenuji soudce JUDr. Jana Dohnálka, JUDr. Jana Gerlacha, JUDr. Františka Žilku, JUDr. Miloslava Nováka a JUDr. Václava Sedláčka. V práci zmiňuji i četnickou stanici v Nepomuku a její osazenstvo. Zvláštní pozornost je kladena na metody výzkumu, kde vycházím ze statistických souborů zpracovaných na základě vlastního výzkumu. O výsledcích výzkumu hovoří druhá část bakalářské práce. Zvláštní důraz je kladen na majetkovou a hospodářskou kriminalitu nepomuckého soudu. Výzkum vychází z pramenů uložených ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích. V práci jsem použil dobovou i současnou literaturu. Dobovou literaturu zastupují díla Alexandra Berndorfa, Augusta Miřičky, Jaroslava Kallaba aj.
Abstract in different language: The petty criminality in the Nepomuk region in years 1918?1938, which deal with criminality committed in interwar period in judicial district Nepomuk, is my bachelor?s thesis. The main target of my thesis is the research on crime in this judicial district. I concentrate on different kind of criminality, especially on the crime of property. I mention the development of justice in Nepomuk from the Middle Ages to 1918, next the theoretical description of the criminal law in the first republic and the Nepomuk court activity. I appoint JUDr. Jan Dohnálek, JUDr. Jan Gerlach, JUDr. František Žilka, JUDr. Miloslav Novák and JUDr. Václav Sedláček from the employee of Nepomuk court. I mention the police station and it?s attendant in Nepomuk in my thesis too. I place emphasis on the research methods, because I come out of statistically processed files down to my own research. The second part of my bachelor?s thesis deal with the results of research. I place emphasis on the property and economic crime of the Nepomuk court. The research there based on the source of information, which were located in Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích. In the thesis I use the contemporary literature and the literature of the older period, which is represent in the works of Alexandr Berndorf, August Miřička, Jaroslav Kallab and so on.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drobna kriminalita na Nepomucku v letech 1918-1938.pdfPlný text práce4,25 MBAdobe PDFView/Open
Spacek M. V.pdfPosudek vedoucího práce197,87 kBAdobe PDFView/Open
Spacek M. O.pdfPosudek oponenta práce80,12 kBAdobe PDFView/Open
Spacek M. P.pdfPrůběh obhajoby práce56,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.