Title: Badatelská metoda ve výuce fyziky na základní škole
Other Titles: The research method in physics teaching at the elementary school
Authors: Rejlová, Jana
Advisor: Randa, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8960
Keywords: výukové metody;aktivizující výukové metody;badatelská metoda;projekt
Keywords in different language: teaching methods;activating teaching methods;the research method;project
Abstract: Diplomová práce se zabývá badatelskou činností ve výuce fyziky na základní škole. V teoretické části jsou popsány obecně vyučovací metody se zaměřením na metody aktivizující ve vyučování a jejich rozdělení. Těžištěm práce je badatelská výuka. V práci uvádím příklady badatelské činnosti žáků, které jsem měla možnost ověřit ve výuce fyziky. Ověřila jsem badatelskou výuku v šesti tématech podle materiálu vytvořených v rámci projektu ?Věda není žádná věda.? Na základě těchto zkušeností jsem připravila nové téma (Simulace ryby) včetně pracovních listů a podrobného metodického postupu pro učitele. Toto téma jsem ověřila nejprve pilotně na 15. základní škole Plzeň a po úpravě jsem badatelskou výuku tohoto tématu realizovala na Benešově základní škole v Plzni.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the inquiry-based education of physics at the elementary school. The theoretical part describes the general education methods focused on methods of activation in teaching and its distribution. The focal point of the thesis is the inquiry-based education. In this work I present examples of research activities of students that I was able verify in teaching of physics. I have verified the inquiry-based education in six subjects according to basis created within the project "The science is not rocket science." Based on these experiences, I have prepared the new topic (The fish simulation) including worksheets and detailed methodological guideline for teachers. This topic was initialy verified in pilot phase at the 15th Pilsen elementary school and after the adjustment I realized the inquiry-based education of this topic at Benes Elementary School in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Rejlova.pdfPlný text práce11,83 MBAdobe PDFView/Open
Rejlova - ved..pdfPosudek vedoucího práce172 kBAdobe PDFView/Open
Rejlova - opon..pdfPosudek oponenta práce147,12 kBAdobe PDFView/Open
Rejlova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.