Název: Lexikální synonymie ruského jazyka (konec XX. - začátek XXI. století)
Další názvy: Lexical synonymy of Russian language the end of 20th century and the beginning of 21st century
Autoři: Legezová, Ksenija
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13096
Klíčová slova: lexikální synonyma;synonymická řada;slovní zásoba;lexikologie;lexém;vývoj;jazyk;řeč;funkce;jazykový cit
Klíčová slova v dalším jazyce: lexikal synonyms;synonymous succession;vocabulary;lexicology;lexeme;development;language;function;speech;verbal expression
Abstrakt: Nabízena práce pro výuku lexikální synonymie dovoluje hlouběji zkoumat jevy, v plném obsahu seznamuje se základním učebním obsahem lexikálních pojmů (synonyma, lexikální synonyma, gramatická synonyma, slovotvorná synonyma, synonymická řada atd.) Celkem diplomová práce napomáhá uvědomělému zvládnutí tématu lexikální synonymie a ukazuje na jejich změny ve vývoji historické doby. Obsah práce se skládá z úvodní části, ve které seznámíme čtenáře s tématem práce, dále ze tří kapitol: první, teoretická část, pojednává o lexikálních synonymech ruského jazyka, druhá, teoreticko-praktická část, která se zabývá vývojem a funkcí lexikální synonymie současných autorů, používá excerpce a porovnání synonymických obratů klasické a současné ruské literatury, ve třetí části diplomové práce věnujeme se možnostem využití zkoumané problematiky ve školní praxi. Na závěr práce uvádíme seznam použité literatury a internetových zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The work offered for lexical synonymy teaching admits to more deeply examine processes and it acquaints in full extent with basic teaching content of lexical terms ( synonyms, lexical synonyms, grammatical synonyms, word formational synonyms, synonymous succession etc.). In total the work helps to a conscious ability of a topic of lexical synonymy and it points to its changes in a development of historic times. The content of the work consists of an introduction, in which we acquaint a reader with the topic of the work, and three next chapters
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomava prace.pdfPlný text práce593,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pos-Legezova-Svob.pdfPosudek vedoucího práce315,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pos-Legezova-Ryk.pdfPosudek oponenta práce194,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obh-Legezova.pdfPrůběh obhajoby práce50,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.