Title: Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy
Other Titles: Business Process Management with the intention of company costs monitoring
Authors: Boková, Klára
Advisor: Januška, Martin
Referee: Svoboda, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14306
Keywords: proces;procesní řízení;modelování procesů;BPMN;náklady
Keywords in different language: process;business process management;process modeling;BPMN;costs
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku procesního řízení. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována charakteristice vybraného podniku. Další kapitola obsahuje analýzu podnikatelského prostředí a vytvoření matice SWOT. Ve třetí kapitole jsou zpracována teoretická východiska pro potřeby modelování procesů. Součástí této kapitoly je vytvoření procesní mapy zvoleného podniku a modelu procesu reklamace. Čtvrtá kapitola se věnuje problematice reklamací a nákladů. Je zde proveden rozbor reklamací podniku a vyčísleny náklady na tyto reklamace. Poslední kapitola se zabývá zlepšováním podnikových procesů. V rámci této kapitoly byly zpracovány návrhy na dílčí zlepšení výkonnosti procesu reklamace.
Abstract in different language: This thesis is focused on business process management. Work is divided to five chapters. First chapter is dedicated to characteristic of chosen company. Next contains analysis of business environment and creation of SWOT matrix. In third part are handled theoretical way-outs for process modeling. In this chapter are also created process maps of chosen company and model of complaining process. Fourth part contains complaining issue and costs issue. Is there also analysis of complains given company and costs to solved these complains. Last chapter brings improvements of company processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bokova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
DP_bokova_VP.pdfPosudek vedoucího práce626,81 kBAdobe PDFView/Open
DP_bokova_OP.pdfPosudek oponenta práce606,95 kBAdobe PDFView/Open
Bokova.PDFPrůběh obhajoby práce793,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.