Title: Vedlejší doložky v závěti
Other Titles: Clauses of lesser importance in a testament
Authors: Kuhn, Marek
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Spurný, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18109
Keywords: závěť;vedlejší doložky v závěti;vykonavatel závěti;správce pozůstalosti;podmínka;doložení času;příkaz
Keywords in different language: testament;clauses of lesser importance in a testament;executor of testament;administrator of the decedent´s estate;condition;determination of time;mandate
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou vedlejších doložek v závěti, jejichž úprava je obnovena v novém občanském zákoníku. Cílem práce je popsat a zanalyzovat tuto obnovenou úpravu v našem právním řádu. V první části práce nalezneme teoretické vymezení jednotlivých vedlejších doložek v závěti. Poté následuje historické vymezení vedlejších doložek v závěti v právních úpravách platných na našem území. Po této kapitole následuje popis a zhodnocení platné právní úpravy vedlejších doložek v závěti a instututů majících povahu vedlejších doložek v závěti. Poslední kapitola je věnována instututům nahrazujícím vedlejší doložky v závěti.
Abstract in different language: The thesis focuses on clauses of lesser importance in testament, the adjustment of which is reestablished in the new Civil Code. The aim of the thesis is to describe and analyze this restored adjustment in our judicial code. In the first part of the thesis, we can find the theoretical determination of separate clauses of lesser importance in testament. Then, there is the historical determination of clauses of lesser importance in legal adjustments effective in our territory, followed by a part describing and assessing the current legal adjustment of clauses of lesser importance in testament and of institutes having the character of clauses of lesser importance in testament. The last part is about institutes replacing clauses of lesser importance in testament.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vedlejsi dolozky v zaveti.pdfPlný text práce709,2 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce827,18 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Kuhn.pdfPosudek oponenta práce928,98 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Kuhn.pdfPrůběh obhajoby práce309,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.