Title: Projevy emocí ve výkonových situacích u žáků základní školy
Other Titles: Expressions of emotion in performance situations with elementary school
Authors: Kreifová, Michaela
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19905
Keywords: škola;emoce;výkonnost;motivace;výkonové potřeby;potřeba úspěšného výkonu;potřeba vyhnutí se neúspěchu;projevy emocí
Keywords in different language: the school;emotion;performance;motivation;performance needs;the need to achieve success;the need to avoid failure;expressions of emotion
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku školství, emocí, výkonnosti a především motivaci žáků ve vyučování. Teoretická část se zabývá konkrétními informacemi o emocích, jejich vzniku a vývoji, dále pak vztahem lidské osobnosti a emocí. Seznamuje čtenáře s emocionalitou a emoční inteligencí. Následující kapitoly se zabývají vlivem emocí na učení, motivací, rozebírány jsou i metody odměn i trestů a jejich pozitivních a negativních dopadů na žáky. Značná část práce je věnována výkonovým potřebám žáků, které jsou pak přesněji dokázány pomocí dotazníků v praktické části této práce. Teoretická část vychází především z odborné literatury a dalších pramenů uvedených na konci diplomové práce. Praktická část je orientována na dokázání výkonových potřeb v praxi na základní škole. V praktické části byl použit Hrabalův motivační dotazník, rozdaný ve čtyřech třídách základní školy, tj. pro sto jednoho žáka. Dalším dotazníkem byla sedmistupňová škála podle Vorwerga, kterou vyplnili třídní učitelé jen u vybraných konkrétních žáků. Důležité zde bylo srovnání výkonu a motivace žáka z jeho vlastního pohledu a pohledu vyučujícího.
Abstract in different language: The following dissertation is focused on the issue of school system, emotions, the productivity and primarily motivation of students during lessons. The theoretical part deals with specific information describing emotions, their origin and development. Further, it examines the relationship of human personality towards emotions. The work familiarizes its readers with emotionality and emotional intelligence. The following chapters discus the impact of emotion on learning, motivation and methods of both reward and punishment are analyzed with the connection to their positive or negative effects on pupils. The significant part of the work is devoted to output needs of students and this is further specified by the use of questionnaires in the practical part. The theoretical part is based mainly on reference books and other sources quoted at the very end of the dissertation. The practical part is focused on the demonstration of output needs in practice on primary school. In this practical part, 'Hrabal's motivation questionnaire' was used, distributed among one hundred and one students of primary school. Another type of questionnaire used was 'Vorweg's seven-stage scale', fulfilled by class teachers in the selected number of pupils. Important fact was the comparison of productivity and motivation of the student from his own point of view and from his teacher's point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kollarova Michaela pdf.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kollarova - prubeh obhajob.pdfPosudek vedoucího práce133,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kollarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce299,77 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kollarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce133,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.