Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubíková, Kateřina
dc.contributor.authorRyšavá, Jana
dc.contributor.refereeHoleček, Václav
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:33Z-
dc.date.available2013-12-20cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:33Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier60601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19911
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zjistit, jak souvisí žákova sebedůvěra a sebepojetí s výkonovou motivací a se strachem a úzkostí ve škole. Práce se věnuje popisu základních pojmů, jako je strach, úzkost, emoce, funkce emocí, problematika strachu a úzkosti ve škole, výkonová motivace a aktivní a pasivní strach. V praktické části práce jsou použity dva druhy dotazníků: dotazník SPAS, který měří žákovo sebepojetí a představy o sobě a dotazník LMG, který měří pozitivní a negativní motivaci. Došli jsme k závěru, že strach, sebehodnocení a sebedůvěra mají zásadní vliv na žákův výkon a výkonovou motivaci. Pasivní strach vede k nižšímu sebehodnocení a sebedůvěře a k úzkostnosti. Úzkostní žáci mají tedy menší sebedůvěru a prožívají silněji pasivní strach, na rozdíl od žáků neúzkostnýchcs
dc.format98 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrachcs
dc.subjectúzkostcs
dc.subjectvýkonová motivacecs
dc.subjectaktivní a pasivní strachcs
dc.subjectsebepojetícs
dc.subjectsebedůvěracs
dc.titleStrach a úzkost ve školecs
dc.title.alternativeFear and anxiety at schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this diploma thesis is to discover the connection between student´s self-confidence and self-esteem and achievement motivation and fear and anxiety at school. This diploma thesis describes the main terms such as fear, anxiety, emotion, function of emotion, the issue of fear and anxiety at school, achievement motivation and active and passive fear. In the practical part there are two types of questionnaires: SPAS questionnaire which measures student´s self-confidence and self-esteem and LMG questionnaire which measures positive and negative motivation. We come to a conclusion that fear, self-confidence and self-esteem have fundamental impact on student´s performance and achievement motivation. Passive fear leads to lower self-esteem and self-confidence and anxiety. Students who are anxious have lower self-esteem and they experience stronger passive fear unlike students without anxiety.en
dc.subject.translatedfearen
dc.subject.translatedanxietyen
dc.subject.translatedachievement motivationen
dc.subject.translatedactive and passive fearen
dc.subject.translatedself-confidenceen
dc.subject.translatedself esteemen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Rysava.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rysava - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rysava - oponent.pdfPosudek oponenta práce586,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rysava - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce144,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.