Title: Orfografija inojazyčnych slov v sovremennom russkom jazyke
Other Titles: Orthography of foreign words in Russian language
Authors: Buřičová, Irina
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19940
Keywords: pravopis;cizí slova;přejatá slova;kalky;transkripce;transliterace;transplantace;cizojazyčné inkluze;dvojité souhlásky;zdrojový jazyk;slovník;slovník pravopisu
Keywords in different language: orthography;foreign words;loanwords;loan translations;transcription;transliteration;transplantation;foreign-language inclusions;double consonants;source language;dictionary;spelling dictionary
Abstract: V diplomové práci jsou zkoumány procesy přejímání a adaptace anglicismů v současné spisovné ruštině, přičemž je pozornost věnována různým historickým epochám, výběrově jsou popisovány různé sféry života společnosti. Za důležité lze považovat zkoumání procesů adaptace cizojazyčného lexika v ruštině. Teoretický výzkum byl prováděn prostřednictvím analýzy odborné literatury a denního tisku včetně slovníkové excerpce. Práce je zaměřena na nastínění možností správného používání pravopisných pomůcek a pochopení základních pravopisných návyků, rozvíjení slovní zásoby žáků a zkvalitňování jejich jazykového projevu. V praktické části je nastíněna možnost využití zkoumaného materiálu na základě rozpracování hodiny ruského jazyka jako cizího na téma "přejatá slova v ruštině" v 8. ročníku ZŠ. Praktický význam diplomové práce spočívá ve snaze zkvalitnit pravopisnou gramotnost žáků a tím přispět ke zkvalitnění komunikace. Diplomová práce obsahuje 79 stran tištěného textu, 2 přílohy a seznam použité literatury.
Abstract in different language: The thesis examined the process of borrowing and adaptation of anglicisms in contemporary literary Russian, while attention is paid to the different historical periods. Various spheres of social life are selectively described. It can be considered as an important exploration of the processes of adaptation of foreign language lexicon in Russian. The theoretical research was conducted through analysis of scientific literature and newspapers, including dictionary excerpts. The work is focused on outlining the options of correct use of spelling and understanding the basic precepts of spelling skills, vocabulary development of pupils and improvement of their linguistic expression. The practical section outlines the possibility of using the investigated material by developing the hours of Russian as a foreign language on "loan words in Russian" in the 8th grade of primary school. The practical significance of the thesis lies in trying to improve the spelling literacy of pupils and helping to improve the quality of communication. The thesis contains 79 pages of printed text, two annexes and a list of references.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kompletni dp Buricova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos DP Buricova Svob ved.pdfPosudek vedoucího práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos DP Buricova Val opon.pdfPosudek oponenta práce990,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh DP Buricova.pdfPrůběh obhajoby práce286,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.