Title: Analýza příčin rozdílného přístupu k německému a anglickému jazyku u žáků ZŠ
Other Titles: Analysis of the causes of a different approach to the German and English language in elementary school
Authors: Hudečková, Lenka
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1995
Keywords: diplomová práce;zdroje;preference;anglický jazyk;německý jazyk;základní škola;srovnání;žáci;dotazníkové šetření;odlišný přístup;hodnocení
Keywords in different language: thesis;resources;preferences;english language;german language;elementary school;comparison;students;questionnaire;different approach;evaluation
Abstract: Diplomová práce se věnuje předpokládaným zdrojům odlišných preferencí německého a anglického jazyka u žáků ZŠ. V teoretické části je výuka obou jazyků na ZŠ srovnávána dle různých aspektů. Cílem praktické části je zmapovat pomocí dotazníkového šetření zdroje odlišného přístupu žáků k oběma jazykům a pomocí statistických výpočtů posoudit, zda jsou žáci signifikantně příznivěji hodnoceni v jednom z předmětů. V závěru práce jsou terpretovány výsledky výzkumu.
Abstract in different language: This thesis deals with different sources of anticipated preferences of German and English to elementary school students. In the theoretical part of the teaching of both languages ??in primary school is compared according to various aspects. The aim is to explore the practical part of the different sources with different students access to the both languages, and using statistical calculations to assess whether students are significantly more favorably evaluated in one of the subjects. In conclusion of the research results are interpreted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Hudeckova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Hudeckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce507,12 kBAdobe PDFView/Open
Hudeckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce280,77 kBAdobe PDFView/Open
Hudeckova - prubeh obahjob.pdfPrůběh obhajoby práce109,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.