Title: Badatelství v primární škole v Plzeňském kraji
Other Titles: Research in primary school
Authors: Strouhal, Lukáš
Advisor: Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27751
Keywords: badatelsky orientovaná výuka;demonstrační pokus;frontální pokus;pokus;pozorování;projekty napomáhající badatelsky orientované výuce;rámcový vzdělávací program;školní vzdělávací program;úrovně badatelsky aktivit;žákovský pokus
Keywords in different language: inquiry-based science education;demonstration experiment;frontal experiment;experiment;observation;project;curriculum;school education plan;grade research activity;school experiment
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na badatelsky orientované vyučování ve výuce prvouky přírodovědy na základní škole. Teoretická část diplomové práce se věnuje zejména badatelsky orientované výuce, vymezuje pojmy související s badatelsky orientovanou výukou, objasňuje význam a podstatu badatelsky orientované výuky, popisuje role žáka a učitele při badatelsky orientované výuce, představuje vyučovací formy a metody v souvislosti s badatelsky orientovanou výukou, zabývá se pokusem a pozorováním, uvádí výčet programů, projektů, kampaní, asociací a dalších pomocníků napomáhajících badatelsky orientované výuce a prezentuje rámcové vzdělávací programy, přičemž pozornost je věnována rámcovému vzdělávacímu programu základního vzdělávání. Praktickou část diplomové práce tvoří zásobník pokusů do výuky prvouky a přírodovědy na ZŠ. Návrhy byly metodicky zpracovány a ve vybrané základní škole v Plzni byla ověřena jejich správnost a účinnost.
Abstract in different language: My dissertation has been focused on enquiry-based learning during teaching science at basic school. The theoretical section of the dissertation has been particularly concentrated on the enquiry-based learning, defined the terms, described the meaning, marked pupils and teachers´ role in enquiry-based learning, presented teaching techniques and methods, engaged in experiment and observing, quoted the list of programmes, projects, campaigns, associations and other enquiry-based learning assistans, and presented school curriculum focused primarily on school curriculum at primary schools. The practical section of the dissertation has been created by a source of observation, experiments and activities for science subjects at primary school. The proposals have been systematically adapted and their correctness and effect have been verified at the primary school in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUKAS STROUHAL_DIPLOMOVA PRACE_2017 - finalni - k odevzdani.pdfPlný text práce4,34 MBAdobe PDFView/Open
Strouhal VP156.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Strouhal OP153.pdfPosudek oponenta práce599,19 kBAdobe PDFView/Open
Strouhal O202.pdfPrůběh obhajoby práce404,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.