Title: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Other Titles: The Project of the Business Performance Increase by Means of Strategic Management
Authors: Štěpánová, Petra
Advisor: Šulák, Milan
Referee: Vacík, Emil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2868
Keywords: strategický plán;balanced scorecard;analýza rizik;strategická mapa
Keywords in different language: strategic plan;balanced scorecard;risk analysis;strategy map
Abstract: Předložená práce je zaměřena na tvorbu projektu zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení. Za tímto účelem je využito moderní metodiky řízení výkonnosti Balanced Scorecard (BSC) pro účely implementace strategického plánu do prostředí vybraného podniku. Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se věnuje tvorbě strategického plánu rozvoje podniku pro střednědobé období včetně provedení analýzy prostředí a strategické analýzy. V druhé kapitole je zpracován finanční plán a jeho finanční analýza za účelem vyhodnocení parametrů strategického plánu z finančního hlediska. Ve třetí kapitole následuje implementace plánu pomocí metodiky BSC, kde jsou odvozeny strategické cíle BSC v rámci jednotlivých perspektiv a navržena jejich měřítka včetně požadovaných cílových hodnot. V rámci kapitoly je též provedena analýza rizik tohoto strategického záměru. Implementace pomocí BSC pokračuje v rámci čtvrté kapitoly tvorbou vazeb příčina-důsledek mezi cíli jednotlivých perspektiv BSC, které jsou promítnuty do výsledné strategické mapy. V závěru této části jsou navrženy osoby či týmy zodpovědné za plnění jednotlivých cílů v rámci všech perspektiv BSC.
Abstract in different language: This graduation thesis is focused on the creation of a project for increasing business performance by means of strategic management. For this purpose it uses the modern methods Balanced Scorecard (BSC) for the implementation of the strategic plan into the chosen company. The thesis is divided into four main parts. In the first chapter, the strategic plan for business development is created in the medium-term period, including analyses of external and internal environment and strategic analysis. In the second chapter, a financial plan and its financial analysis are made for the purpose of assessing the strategic plan parameters from the financial position. The third chapter follows with the plan for implementation using BSC methods, where strategic objectives are deduced in each of the BSC perspectives in addition to measures and targeted values for each of these objectives. In this chapter the risk analysis of the strategic plan is also completed. The implementation by BSC continues in the fourth chapter with the creation of cause-and-effect relationships between objectives of all BSC perspectives. These are projected into the final strategy map. In the end of this part there are suggested persons or teams responsible for fulfilling each of the objectives of all BSC perspectives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petra Stepanova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
DP_stepanova_VP.PDFPosudek vedoucího práce464,13 kBAdobe PDFView/Open
DP_stepanova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
DP_stepanova.PDFPrůběh obhajoby práce165,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.